Świa­to­wy Dzień Kota w świe­tli­cy szkolnej

davDnia 17 lute­go obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Kota. W naszej świe­tli­cy rów­nież cele­bro­wa­li­śmy ten waż­ny dzień. Panie ze świe­tli­cy przy­go­to­wa­ły nie­spo­dzian­kę i wyma­lo­wa­ły twa­rze dzie­ci w  “kocie min­ki”. Śmie­chu było przy tym po pachy.
Pani Agniesz­ka przy­go­to­wa­ła pre­zen­ta­cje o zna­nych i mniej zna­nych kotach. Dzie­ci opo­wie­dzia­ły o swo­ich ulu­bień­cach domo­wych i tych baj­ko­wych. “Kocie ruchy ” dzie­ci mogły zapre­zen­to­wać przy wspól­nej zaba­wie przy muzy­ce. Wyko­na­li­śmy dwie prze­pięk­ne pra­ce pla­stycz­no-tech­nicz­ne. Przy oka­zji pra­cy roz­ma­wia­li­śmy o wyglą­dzie kotów i ich zwy­cza­jach. Na koniec odda­li­śmy się relak­sa­cyj­ne­mu sean­so­wi fil­mo­we­mu-obej­rze­li­śmy  baj­kę “Psy i Koty”. Dzień Kota był pełen nie­spo­dzia­nek i rado­ści w naszej świe­tli­co­wej  grupie.


Wstecz