Świą­tecz­nie w gru­pie „Weso­łych Nutek”

1Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia są naj­pięk­niej­szy­mi świę­ta­mi, na któ­re cze­ka­ją nie tyl­ko dzie­ci, ale i doro­śli. Są to świę­ta naj­bliż­sze i naj­droż­sze naszym ser­com, gdyż towa­rzy­szy im nie­po­wta­rzal­na i wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra. Dzie­ciom z gru­py OP5B okres przed­świą­tecz­ny minął na inten­syw­nych przy­go­to­wa­niach do świąt.
Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­ły tra­dy­cje oraz oby­cza­je  Bożo­na­ro­dze­nio­we panu­ją­ce w Pol­sce. Ubie­ra­ły cho­in­kę, przy­go­to­wa­ły pre­zen­ty dla rodzi­ców – pięk­ne  świą­tecz­ne obraz­ki, na któ­rych odbi­ły swo­je stóp­ki 🙂 Dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne o tema­ty­ce świą­tecz­nej np. bomb­ki, łań­cu­chy na cho­in­kę, anioł­ki oraz ozda­bia­ły poma­rań­cze goź­dzi­ka­mi.  Nie zabra­kło deko­ro­wa­nia pach­ną­cych pier­nicz­ków, któ­re upie­kły nam mamy przed­szko­la­ków, za któ­re bar­dzo dzię­ku­je­my! Na spo­tka­nie wigi­lij­ne dzie­ci przy­szły ubra­ne odświęt­nie, śpie­wa­ły tra­dy­cyj­ne kolę­dy, pasto­rał­ki, jak rów­nież pio­sen­ki o tema­ty­ce zimo­wo- świą­tecz­nej. Panie zło­ży­ły wszyst­kim dzie­ciom życze­nia świą­tecz­ne oraz nowo­rocz­ne. Dzie­ci obej­rza­ły rów­nież baj­kę edu­ka­cyj­ną „Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia”. Na dzie­ci cze­kał list od Świę­te­go Miko­ła­ja. Przed­szko­la­ki z wiel­kim zacie­ka­wie­niem  i uwa­gą słu­cha­ły jego tre­ści. Miko­łaj pozdra­wiał wszyst­kie Weso­łe Nut­ki, pisał o świą­tecz­nych przy­go­to­wa­niach, w któ­rych poma­ga­ły mu elfy, a na grzecz­ne dzie­ci cze­ka­ły nie­spo­dzian­ki pod cho­in­ką :)Gru­dzień to dla malu­chów wyjąt­ko­wy czas, gdzie mogą poznać tra­dy­cję Świąt Boże­go Naro­dze­nia, poczuć “magię świąt”.


Wstecz