Świątecznie w grupie „Wesołych Nutek”

1Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia są najpiękniejszy­mi świę­ta­mi, na które czeka­ją nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to świę­ta najbliższe i naj­droższe naszym ser­com, gdyż towarzyszy im niepow­tarzal­na i wyjątkowa atmos­fera. Dzieciom z grupy OP5B okres przedświąteczny minął na inten­sy­wnych przy­go­towa­ni­ach do świąt.
Pod­czas zajęć dzieci poz­nały trady­c­je oraz oby­cza­je  Bożonar­o­dzeniowe panu­jące w Polsce. Ubier­ały choinkę, przy­go­towały prezen­ty dla rodz­iców – piękne  świąteczne obraz­ki, na których odbiły swo­je stóp­ki 🙂 Dzieci wykon­ały prace plas­ty­czne o tem­atyce świątecznej np. bom­b­ki, łańcuchy na choinkę, anioł­ki oraz ozd­abi­ały pomarańcze goździka­mi.  Nie zabrakło deko­rowa­nia pach­ną­cych pier­niczków, które upiekły nam mamy przed­szko­laków, za które bard­zo dzięku­je­my! Na spotkanie wig­ili­jne dzieci przyszły ubrane odświęt­nie, śpiewały trady­cyjne kolędy, pas­torał­ki, jak również piosen­ki o tem­atyce zimowo- świątecznej. Panie złożyły wszys­tkim dzieciom życzenia świąteczne oraz noworoczne. Dzieci obe­jrza­ły również bajkę eduka­cyjną „Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia”. Na dzieci czekał list od Świętego Mikoła­ja. Przed­szko­la­ki z wielkim zaciekaw­ie­niem  i uwagą słuchały jego treś­ci. Mikołaj poz­draw­iał wszys­tkie Wesołe Nut­ki, pisał o świątecznych przy­go­towa­ni­ach, w których poma­gały mu elfy, a na grzeczne dzieci czekały niespodzian­ki pod choinką :)Grudzień to dla maluchów wyjątkowy czas, gdzie mogą poz­nać trady­cję Świąt Bożego Nar­o­dzenia, poczuć “mag­ię świąt”.


Wstecz