Świą­tecz­ne zaję­cia otwar­te z rodzicami

2Dnia 19 listo­pa­da dzie­ci z gru­py Weso­łe Nut­ki wraz ze swo­imi pania­mi ponow­nie gości­ły swo­ich rodzi­ców pod­czas zajęć otwar­tych w przed­szko­lu. Zaję­cia te mia­ły wpro­wa­dzić nas w nastrój zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Narodzenia.
Głów­nym celem orga­ni­zo­wa­nych zajęć było wzmac­nia­nie rodzin­nych wię­zi, wzbo­ga­ce­nie wia­do­mo­ści na temat tra­dy­cji zwią­za­nych ze świę­ta­mi, roz­wi­ja­nie samo­dziel­no­ści i aktyw­no­ści twór­czej dzie­ci oraz umie­jęt­ność współ­dzia­ła­nia w gru­pie. Nasza sala przed­szkol­na zamie­ni­ła się na kil­ka godzin w praw­dzi­wą pra­cow­nię arty­stycz­ną, w któ­rej powsta­ło wie­le cie­ka­wych rze­czy. Rodzi­ce odkry­wa­li swo­je talen­ty pla­stycz­ne, a dzie­ci zamie­ni­ły się w praw­dzi­wych arty­stów. Wszy­scy pra­co­wa­li z ogrom­nym zapa­łem i zaan­ga­żo­wa­niem. Powsta­ło bar­dzo dużo pięk­nych i nie­po­wta­rzal­nych stro­ików, kar­tek i deko­ra­cji świą­tecz­nych. Wystar­czy popa­trzeć na zdję­cia jakie pięk­ne ozdo­by powsta­ły! Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim obec­nym rodzi­com na zaję­ciach. Bar­dzo się cie­szy­my, że mamy tak uzdol­nio­nych i chęt­nych do współ­pra­cy rodzi­ców. Wyko­na­ne ozdo­by będą zapre­zen­to­wa­ne i sprze­da­wa­ne na Spo­tka­niu Świą­tecz­nym 11 grud­nia w szko­le, na któ­re ser­decz­nie zapraszamy!


Wstecz