Świąteczne zaję­cia otwarte z rodzicami

2Dnia 19 listopa­da dzieci z grupy Wesołe Nut­ki wraz ze swoi­mi pani­a­mi ponown­ie goś­ciły swoich rodz­iców pod­czas zajęć otwartych w przed­szkolu. Zaję­cia te miały wprowadz­ić nas w nas­trój zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia.
Głównym celem orga­ni­zowanych zajęć było wzmac­ni­an­ie rodzin­nych więzi, wzbo­gace­nie wiado­moś­ci na tem­at trady­cji związanych ze świę­ta­mi, rozwi­janie samodziel­noś­ci i akty­wnoś­ci twór­czej dzieci oraz umiejęt­ność współdzi­ała­nia w grupie. Nasza sala przed­szkol­na zamieniła się na kil­ka godzin w prawdzi­wą pra­cown­ię artysty­czną, w której pow­stało wiele ciekawych rzeczy. Rodz­ice odkry­wali swo­je tal­en­ty plas­ty­czne, a dzieci zamieniły się w prawdzi­wych artys­tów. Wszyscy pra­cow­ali z ogrom­nym zapałem i zaan­gażowaniem. Pow­stało bard­zo dużo pięknych i niepow­tarzal­nych stroików, kartek i deko­racji świątecznych. Wystar­czy popa­trzeć na zdję­cia jakie piękne ozdo­by pow­stały! Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim obec­nym rodz­i­com na zaję­ci­ach. Bard­zo się cieszymy, że mamy tak uzdol­nionych i chęt­nych do współpra­cy rodz­iców. Wyko­nane ozdo­by będą zaprezen­towane i sprzedawane na Spotka­niu Świątecznym 11 grud­nia w szkole, na które serdecznie zapraszamy!


Wstecz