Świą­tecz­ne warsz­ta­ty gru­pie w OP3B

1Kli­mat Świąt Boże­go Naro­dze­nia moż­na było już poczuć pod­czas warsz­ta­tów z udzia­łem rodzi­ców, któ­re odby­ły się 5 grud­nia w gru­pie OP3B. Celem było wyko­na­nie ozdób i przy­stro­je­nie cho­in­ki. Rodzi­ce i dzie­ci z zapa­łem wyko­ny­wa­li pięk­ne ozdo­by, wyka­zu­jąc przy tym wie­le pomy­sło­wo­ści i kre­atyw­no­ści. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie i wspól­nie spę­dzo­ny czas!


Wstecz