Świą­tecz­ne spo­tka­nie. Gru­dzień 2019

SONY DSCW dniu 11 grud­nia 2019 roku odby­ło się spo­tka­nie świą­tecz­ne w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Był to magicz­ny wie­czór dla całej spo­łecz­no­ści szko­ły-naszych uczniów, ich rodzi­ców, gro­na peda­go­gicz­ne­go i zapro­szo­nych gości.
Uczest­ni­cy spo­tka­nia mogli podzi­wiać i doko­ny­wać zaku­pu ozdób świą­tecz­nych wyko­na­nych przez uczniów i rodzi­ców. Nie zabra­kło rów­nież wystę­pów arty­stycz­nych. Świą­tecz­na atmos­fe­ra udzie­li­ła się wszyst­kim obec­nym dzię­ki wystę­po­wi gru­py wokal­nej pro­wa­dzo­nej przez panią Agniesz­kę Nowic­ką oraz „Luziń­skim dzwo­necz­kom”- zespo­ło­wi kaszub­skie­mu pani Ali­cji Klin­kosz. Wystę­py i poka­zy spo­tka­ły się z dużym zain­te­re­so­wa­niem i nagra­dza­no je gło­śny­mi owa­cja­mi. Rada Rodzi­ców zadba­ła o słod­ki poczę­stu­nek w posta­ci róż­no­rod­nych ciast oraz cie­płych gofrów oraz kawy i her­ba­ty. Dodat­ko­wy­mi atrak­cja­mi były dmu­chań­ce i sta­no­wi­sko z popcor­nem. Atrak­cją wie­czo­ru było rów­nież sto­isko z książ­ka­mi, któ­re chęt­nie było odwie­dza­ne przez miło­śni­ków dzie­cię­cej lite­ra­tu­ry. Ucznio­wie, rodzi­ce oraz pra­cow­ni­cy szko­ły zaopa­trzy­li się w pięk­ne ozdo­by oraz książ­ki o tema­ty­ce świą­tecz­nej. Wszy­scy byli bar­dzo zado­wo­le­ni. Z uśmie­chem też pozo­wa­li do zdjęć ze świę­tym Mikołajem.


Wstecz