Świąteczne spotkanie. Grudzień 2019

SONY DSCW dniu 11 grud­nia 2019 roku odbyło się spotkanie świąteczne w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Był to mag­iczny wieczór dla całej społecznoś­ci szkoły-naszych uczniów, ich rodz­iców, grona ped­a­gog­icznego i zapros­zonych gości.
Uczest­ni­cy spotka­nia mogli podzi­wiać i dokony­wać zakupu ozdób świątecznych wyko­nanych przez uczniów i rodz­iców. Nie zabrakło również wys­tępów artysty­cznych. Świątecz­na atmos­fera udzieliła się wszys­tkim obec­nym dzię­ki wys­tępowi grupy wokalnej prowad­zonej przez panią Agnieszkę Now­icką oraz „Luz­ińskim dzwoneczkom”- zespołowi kaszub­skiemu pani Alicji Klinkosz. Wys­tępy i pokazy spotkały się z dużym zain­tere­sowaniem i nagradzano je głośny­mi owac­ja­mi. Rada Rodz­iców zad­bała o słod­ki poczęs­tunek w postaci różnorod­nych ciast oraz ciepłych gofrów oraz kawy i herbaty. Dodatkowy­mi atrakc­ja­mi były dmuchańce i stanowisko z pop­cornem. Atrakcją wiec­zoru było również stoisko z książka­mi, które chęt­nie było odwiedzane przez miłośników dziecięcej lit­er­atu­ry. Uczniowie, rodz­ice oraz pra­cown­i­cy szkoły zaopa­trzyli się w piękne ozdo­by oraz książ­ki o tem­atyce świątecznej. Wszyscy byli bard­zo zad­owoleni. Z uśmiechem też pozowali do zdjęć ze świę­tym Mikołajem.


Wstecz