Świą­tecz­ne spo­tka­nie-gru­dzień 2018

SONY DSCW dniu 12 grud­nia 2018 roku odby­ło się spo­tka­nie świą­tecz­ne w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Był to magicz­ny wie­czór dla całej spo­łecz­no­ści szko­ły — naszych uczniów, ich rodzi­ców, gro­na peda­go­gicz­ne­go i zapro­szo­nych gości. Wszyst­kich przy­by­łych gości witał świę­ty Miko­łaj, z któ­rym moż­na było zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie w pięk­nej, świą­tecz­nej sce­ne­rii. Uczest­ni­cy spo­tka­nia mogli podzi­wiać i doko­ny­wać zaku­pu ozdób świą­tecz­nych wyko­na­nych przez uczniów i rodzi­ców. Wspól­ny­mi siła­mi uda­ło się stwo­rzyć pięk­ne i nie­po­wta­rzal­ne ozdo­by, któ­re mogły sta­no­wić miły upo­mi­nek świą­tecz­ny i pięk­nie przy­ozdo­bić dom. Nie zabra­kło rów­nież wystę­pów arty­stycz­nych. „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” ubra­ne w tra­dy­cyj­ne kaszub­skie stro­je umi­la­ły czas zna­ny­mi kolę­da­mi. Świą­tecz­na atmos­fe­ra udzie­li­ła się wszyst­kim obec­nym dzię­ki wystę­po­wi gru­py wokal­nej pro­wa­dzo­nej przez panią Jolan­tę Bań­ko oraz wystę­po­wi dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go O 6 F. Wystę­py i poka­zy spo­tka­ły się z dużym zain­te­re­so­wa­niem i nagra­dza­no je gło­śny­mi owa­cja­mi. Rada Rodzi­ców zadba­ła o słod­ki poczę­stu­nek w posta­ci róż­no­rod­nych ciast oraz cie­płych gofrów oraz kawy i her­ba­ty. Wspo­mnieć nale­ży tak­że o sto­łach nakry­tych bia­ły­mi obru­sa­mi i przy­ozdo­bio­ny­mi stro­ika­mi wyko­na­ny­mi przez wycho­waw­ców świe­tli­cy szkol­nej. Atrak­cją wie­czo­ru było sto­isko, przy któ­rym dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi mogły malo­wać i ozda­biać świą­tecz­ne, gip­so­we figur­ki, któ­re następ­nie zabie­ra­no do domów jako pamiąt­kę tego magicz­ne­go wieczoru.


Wstecz