Świąteczne spotkanie-grudzień 2018

SONY DSCW dniu 12 grud­nia 2018 roku odbyło się spotkanie świąteczne w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Był to mag­iczny wieczór dla całej społecznoś­ci szkoły — naszych uczniów, ich rodz­iców, grona ped­a­gog­icznego i zapros­zonych goś­ci. Wszys­t­kich przy­byłych goś­ci witał świę­ty Mikołaj, z którym moż­na było zro­bić sobie pamiątkowe zdję­cie w pięknej, świątecznej scener­ii. Uczest­ni­cy spotka­nia mogli podzi­wiać i dokony­wać zakupu ozdób świątecznych wyko­nanych przez uczniów i rodz­iców. Wspól­ny­mi siła­mi udało się stworzyć piękne i niepow­tarzalne ozdo­by, które mogły stanow­ić miły upominek świąteczny i pięknie przy­oz­do­bić dom. Nie zabrakło również wys­tępów artysty­cznych. „Luz­ińskie Dzwonecz­ki” ubrane w trady­cyjne kaszub­skie stro­je umi­lały czas znany­mi kolę­da­mi. Świątecz­na atmos­fera udzieliła się wszys­tkim obec­nym dzię­ki wys­tępowi grupy wokalnej prowad­zonej przez panią Jolan­tę Bańko oraz wys­tępowi dzieci z odd­zi­ału przed­szkol­nego O 6 F. Wys­tępy i pokazy spotkały się z dużym zain­tere­sowaniem i nagradzano je głośny­mi owac­ja­mi. Rada Rodz­iców zad­bała o słod­ki poczęs­tunek w postaci różnorod­nych ciast oraz ciepłych gofrów oraz kawy i herbaty. Wspom­nieć należy także o stołach nakry­tych biały­mi obrusa­mi i przy­oz­do­biony­mi stroika­mi wyko­nany­mi przez wychowaw­ców świ­etl­i­cy szkol­nej. Atrakcją wiec­zoru było stoisko, przy którym dzieci wraz z rodzi­ca­mi mogły mal­ować i ozd­abi­ać świąteczne, gip­sowe fig­ur­ki, które następ­nie zabier­a­no do domów jako pamiątkę tego mag­icznego wieczoru.


Wstecz