„ Świą­tecz­ne drzew­ko” – kon­kurs grupowy

1Tego­rocz­ne świę­ta Boże­go Naro­dze­nia były cza­sem, w któ­rym nasi naj­młod­si ucznio­wie mogli wziąć udział w przed­szkol­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym „ Świą­tecz­ne drze­wo”, któ­re­go orga­ni­za­to­ra­mi były pani Mag­da­le­na Hinz i pani Mar­ti­na Frymark.
Celem kon­kur­su było roz­wi­ja­nie aktyw­no­ści twór­czej i zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci tra­dy­cja­mi świą­tecz­ny­mi. Przed­szko­la­ki eks­pe­ry­men­to­wa­ły z róż­ny­mi tech­ni­ka­mi pla­stycz­ny­mi. W pra­cach zosta­ło zasto­so­wa­ne ory­gi­nal­ne połą­cze­nie mate­ria­łów. Uczest­ni­cy wyka­za­li się nie­sa­mo­wi­tą kre­atyw­no­ścią. Spo­śród dostar­czo­nych na kon­kurs prac, bar­dzo trud­no było wyło­nić lau­re­atów, bowiem stwo­rze­nie małych dzieł sztu­ki wyma­ga­ło od każ­de­go ogrom­ne­go zaangażowania.

Po burz­li­wych nara­dach jury kon­kur­so­we posta­no­wi­ło nagro­dzić wszyst­kich auto­rów prac.

Wyni­ki konkursu: 

I miej­sce – Leon Wasylka

II miej­sce – Zofia Lewnau

II miej­sce – Maja Wendt

III miej­sce – Oli­wier Karczewski

Wyróż­nie­nia otrzymali:

Wik­to­ria Preihs

Zuzan­na Sikora

Fran­ci­szek Dzienisz

Dyplom za udział otrzymali:

Fran­ci­szek Sobczak

Vik­tor Bujak

Woj­ciech Rompca

Micha­li­na Mutka

Han­na Patelczyk

Tymo­te­usz Langa

Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su oraz lau­re­atom ser­decz­nie gratulujemy!


Wstecz