„ Świąteczne drzewko” – konkurs grupowy

1Tegoroczne świę­ta Bożego Nar­o­dzenia były cza­sem, w którym nasi najmłod­si uczniowie mogli wziąć udzi­ał w przed­szkol­nym konkur­sie plas­ty­cznym „ Świąteczne drze­wo”, którego orga­ni­za­tora­mi były pani Mag­dale­na Hinz i pani Mar­ti­na Frymark.
Celem konkur­su było rozwi­janie akty­wnoś­ci twór­czej i zain­tere­sowanie dzieci trady­c­ja­mi świąteczny­mi. Przed­szko­la­ki ekspery­men­towały z różny­mi tech­nika­mi plas­ty­czny­mi. W pra­cach zostało zas­tosowane ory­gi­nalne połącze­nie mate­ri­ałów. Uczest­ni­cy wykaza­li się niesamow­itą kreaty­wnoś­cią. Spośród dostar­c­zonych na konkurs prac, bard­zo trud­no było wyłonić lau­re­atów, bowiem stworze­nie małych dzieł sztu­ki wyma­gało od każdego ogrom­nego zaangażowania.

Po bur­zli­wych naradach jury konkur­sowe postanow­iło nagrodz­ić wszys­t­kich autorów prac.

Wyni­ki konkursu: 

I miejsce – Leon Wasylka

II miejsce – Zofia Lewnau

II miejsce – Maja Wendt

III miejsce – Oli­wier Karczewski

Wyróżnienia otrzy­mali:

Wik­to­ria Preihs

Zuzan­na Sikora

Fran­ciszek Dzienisz

Dyplom za udzi­ał otrzymali:

Fran­ciszek Sobczak

Vik­tor Bujak

Woj­ciech Rompca

Michali­na Mutka

Han­na Patelczyk

Tymo­teusz Langa

Wszys­tkim uczest­nikom konkur­su oraz lau­re­atom serdecznie gratulujemy!


Wstecz