„Świat pacy­nek i kukie­łek” w gru­pie OP 4C i OP 4D

1W gru­pach przed­szkol­nych 4C i 4D odby­ły się zaję­cia czy­tel­ni­cze w ramach reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Dzie­ci wysłu­cha­ły ksią­że­czek serii „Przy­go­dy Fen­ka”. Wyko­na­ły pacyn­ki i kukieł­ki następ­nie wcie­li­ły się w rolę akto­rów, wymy­śla­jąc nowe przy­go­dy liska Fen­ka. Rado­ści w cza­sie przed­sta­wień było co niemiara.Wstecz