”Św. Miko­łaj uciekł! Świąt nie będzie…”

Opa­no­wa­nie sztu­ki opo­wia­da­nia i auto­pre­zen­ta­cji, zwięk­sze­nie pew­no­ści sie­bie, wzmac­nia­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści. Powo­dów, dla któ­rych war­to wystę­po­wać na sce­nie jest oczy­wi­ście zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Z począt­kiem roku szkol­ne­go postanowiliśmy…nagrywamy przed­sta­wie­nie! Zapra­sza­my do obej­rze­nia sztu­ki pt. ” Św. Miko­łaj uciekł! Świąt nie będzie…”


Prze­cież nasze świe­tli­cza­ki to uro­dze­ni akto­rzy, mają mnó­stwo talen­tów, zapa­łu, więc musi­my to wyko­rzy­stać. Czas dzia­łał na nie­ko­rzyść, był to pro­ces żmud­ny, momen­ta­mi bra­ko­wa­ło cier­pli­wo­ści. Jed­no­cze­śnie wspól­nie spę­dzo­ny czas nagrań dał nam mnó­stwo zaba­wy, rado­ści, śmie­chu do łez i satys­fak­cji. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie rodzi­com za zaan­ga­żo­wa­nie i pomoc dzie­ciom w opa­no­wa­niu wyzna­czo­nych ról oraz wyko­na­nie pięk­nych stro­jów. Naszym uczniom dzię­ku­je­my za odwa­gę i chęć wystą­pie­nia wspól­nie z nami wycho­waw­ca­mi w tym jak­że świet­nym przedstawieniu.

Wstecz