„Super Boha­ter”- Ludzie z pasją.

SONY DSCDnia 9.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z nie­zwy­kłym gościem, panem pod­in­spek­to­rem Edwar­dem Pło­mi­nem — dowód­cą Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Anty­ter­ro­ry­stycz­ne­go w Gdań­sku. Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biblio­te­kę szkol­ną w ramach dzia­łań pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa.    
Na począt­ku uczniom klas VI został wyświe­tlo­ny film z udzia­łem pisa­rzy, arty­stów, ludzi kul­tu­ry i sztu­ki, któ­rzy w prze­wrot­ny spo­sób, żon­glu­jąc ste­reo­ty­pa­mi zachę­ca­li do czy­ta­nia ksią­żek, następ­nie zapo­zna­li się z trze­ma syl­wet­ka­mi „Super Boha­te­rów”: czło­wie­kiem z marze­nia­mi- Mar­kiem Kamiń­skim, czło­wie­kiem z intu­icją- Ste­vem Job­sem oraz czło­wie­kiem z zasa­da­mi- Ire­ną Sen­dle­ro­wą. Każ­da z tych osób mia­ła nie­zwy­kłe życie i pasję.Nauczy­ciel-biblio­te­karz przed­sta­wił krót­ko każ­dą z posta­ci następ­nie prze­czy­tał frag­men­ty ksią­żek, w któ­rych opi­sa­ny był ich sto­su­nek do ksią­żek i czy­ta­nia. Zosta­ły rów­nież zapre­zen­to­wa­ne książ­ki, któ­re zawie­ra­ją histo­rie życia tych nie­zwy­kłych osób.Ostat­nim punk­tem było spo­tka­nie z „Super Boha­te­rem”- panem pod­in­spek­to­rem Edwar­dem Pło­mi­nem dowód­cą Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Anty­ter­ro­ry­stycz­ne­go poli­cji w Gdań­sku, któ­ry opo­wie­dział o cha­rak­te­rze swo­jej pra­cy, warun­kach jakie należ speł­nić, aby słu­żyć w spe­cja­li­stycz­nych jed­nost­kach poli­cji, cechach cha­rak­te­ru, idei jaka przy­świe­ca pra­cy dla ojczy­zny oraz satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nia swo­jej pra­cy. Odpo­wia­dał rów­nież na pyta­nia uczniów oraz zapre­zen­to­wał sprzęt poli­cyj­ny, w tym zro­bo­ty­zo­wa­ne urzą­dze­nie do podej­mo­wa­nia nie­bez­piecz­nych pakun­ków. Ucznio­wie z zafa­scy­no­wa­niem przy­glą­da­li się umun­du­ro­wa­niu i  bro­ni. Chęt­ni ucznio­wie mogli przy­mie­rzyć hełm, kami­zel­kę kulo­od­por­ną.Na zakoń­cze­nie nasz „Super Boha­ter” zaape­lo­wał  do uczniów, aby ćwi­czy­li nie tyl­ko mię­śnie, ale i umysł i zachę­cił do czy­ta­nia ksią­żek. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Panu Dowód­cy i jego jed­no­st­ce za inte­re­su­ją­ce i war­to­ścio­we spotkanie.

Wstecz