„Super Bohater”- Ludzie z pasją.

SONY DSCDnia 9.05.2018 w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyło się spotkanie z niezwykłym goś­ciem, panem podin­spek­torem Edwar­dem Płominem — dowód­cą Samodziel­nego Podod­dzi­ału Antyter­ro­rysty­cznego w Gdańsku. Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane przez bib­liotekę szkol­ną w ramach dzi­ałań pro­jek­tu Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa.    
Na początku uczniom klas VI został wyświ­et­lony film z udzi­ałem pis­arzy, artys­tów, ludzi kul­tu­ry i sztu­ki, którzy w przewrot­ny sposób, żonglu­jąc stereo­ty­pa­mi zachę­cali do czy­ta­nia książek, następ­nie zapoz­nali się z trze­ma syl­wetka­mi „Super Bohaterów”: człowiekiem z marzeni­a­mi- Markiem Kamińskim, człowiekiem z intu­icją- Stevem Job­sem oraz człowiekiem z zasada­mi- Ireną Sendlerową. Każ­da z tych osób miała niezwykłe życie i pasję.Nauczy­ciel-bib­liotekarz przed­staw­ił krótko każdą z postaci następ­nie przeczy­tał frag­men­ty książek, w których opisany był ich sto­sunek do książek i czy­ta­nia. Zostały również zaprezen­towane książ­ki, które zaw­ier­a­ją his­to­rie życia tych niezwykłych osób.Ostat­nim punk­tem było spotkanie z „Super Bohaterem”- panem podin­spek­torem Edwar­dem Płominem dowód­cą Samodziel­nego Podod­dzi­ału Antyter­ro­rysty­cznego policji w Gdańsku, który opowiedzi­ał o charak­terze swo­jej pra­cy, warunk­ach jakie należ spełnić, aby służyć w spec­jal­isty­cznych jed­nos­tkach policji, cechach charak­teru, idei jaka przyświeca pra­cy dla ojczyzny oraz satys­fakcji z wykony­wa­nia swo­jej pra­cy. Odpowiadał również na pyta­nia uczniów oraz zaprezen­tował sprzęt pol­i­cyjny, w tym zro­bo­t­y­zowane urządze­nie do pode­j­mowa­nia niebez­piecznych pakunków. Uczniowie z zafas­cynowaniem przyglą­dali się umundurowa­niu i  broni. Chęt­ni uczniowie mogli przymierzyć hełm, kamizelkę kulood­porną.Na zakończe­nie nasz „Super Bohater” zaapelował  do uczniów, aby ćwiczyli nie tylko mięśnie, ale i umysł i zachę­cił do czy­ta­nia książek. Serdecznie dzięku­je­my Panu Dowód­cy i jego jed­nos­tce za intere­su­jące i wartoś­ciowe spotkanie.

Wstecz