Suk­ce­sy uczniów kla­sy III c

217 maja 2022 r. odbył się XXV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny Luzi­no 2022 oraz XXV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny Luzi­no 2022 r. Alek­san­dra Kancz­kow­ska uczen­ni­ca kla­sy III d zdo­by­ła I miej­sce w kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym oraz II miej­sce w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym. Ame­lia Slas uczen­ni­ca kla­sy III d zdo­by­ła III miej­sce w kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym. Cała kla­sa wraz z wycho­waw­czy­nią ser­decz­nie gra­tu­lu­je kole­żan­kom (wycho­wan­kom) i życzy­my im dal­szych sukcesów!