Sukcesy szós­tok­la­sistów w dziedzinie grafi­ki komputerowej

SONY DSCPo raz XXIV odbył się Pomors­ki Konkurs Lit­er­acko – Plas­ty­czny „Gwiazd­ka tuż…tuż…” orga­ni­zowany przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo – Wychowaw­czych w Wejherowie we współpra­cy z Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko – Pomorskiej przy wspar­ciu Starost­wa Powia­towego Wejherowo.
W tym roku do siedz­i­by PZPOW wpłynęło 1480 prac w postaci kartek świątecznych, grafi­ki kom­put­erowej, prac lit­er­ac­kich oraz szopek. Werdyk­tem jury konkur­su z naszej szkoły w kat­e­gorii „Kart­ki świąteczne – grafi­ka kom­put­erowa” kl. IV – VI nagrodzeni zostali:   Oli­wia Holen­der z kl. VI e, która zdobyła II miejsce oraz Tomasz Ski­ba z kl. VI c, który otrzy­mał wyróżnie­nie. Nauczy­cielem — opiekunem uczniów była p. Joan­na Siko­ra. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

Wstecz