Suk­ce­sy szó­sto­kla­si­stów w dzie­dzi­nie gra­fi­ki komputerowej

SONY DSCPo raz XXIV odbył się Pomor­ski Kon­kurs Lite­rac­ko – Pla­stycz­ny „Gwiazd­ka tuż…tuż…” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie we współ­pra­cy z Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko – Pomor­skiej przy wspar­ciu Sta­ro­stwa Powia­to­we­go Wejherowo.
W tym roku do sie­dzi­by PZPOW wpły­nę­ło 1480 prac w posta­ci kar­tek świą­tecz­nych, gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, prac lite­rac­kich oraz szo­pek. Wer­dyk­tem jury kon­kur­su z naszej szko­ły w kate­go­rii „Kart­ki świą­tecz­ne – gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa” kl. IV – VI nagro­dze­ni zosta­li:   Oli­wia Holen­der z kl. VI e, któ­ra zdo­by­ła II miej­sce oraz Tomasz Ski­ba z kl. VI c, któ­ry otrzy­mał wyróż­nie­nie. Nauczy­cie­lem — opie­ku­nem uczniów była p. Joan­na Siko­ra. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!!!

Wstecz