Sukcesy przed­szko­laków w Wejherowskim Cen­trum Kultury

1648626823155Dzieci z naszego przed­szko­la wzięły udzi­ał w dwóch konkur­sach plas­ty­cznych orga­ni­zowanych przez Wejherowskie Cen­trum Kul­tu­ry. W konkur­sie pt. „Zimowe miasteczko” pier­wsze miejsce zajęła Zofia Urbanows­ka z grupy “OP4A”, drugie miejsce zajęła Mar­ty­na Kąkol z grupy “OP4A”.
W drugim konkur­sie pt. „Poszuki­wacze mors­kich skar­bów” pier­wsze miejsce w kat­e­gorii 5 latków zajęła Domini­ka Kurłow­icz z grupy “OP5B”, w kat­e­gorii 4 latków–Maja Bach z grupy “OP4B”. Prace wyróż­ni­ały się este­ty­cznym wyko­naniem i zas­tosowaniem różnych form plas­ty­cznych. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz