Suk­ce­sy przed­szko­la­ków w Wej­he­row­skim Cen­trum Kultury

1648626823155Dzie­ci z nasze­go przed­szko­la wzię­ły udział w dwóch kon­kur­sach pla­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry. W kon­kur­sie pt. „Zimo­we mia­stecz­ko” pierw­sze miej­sce zaję­ła Zofia Urba­now­ska z gru­py “OP4A”, dru­gie miej­sce zaję­ła Mar­ty­na Kąkol z gru­py “OP4A”.
W dru­gim kon­kur­sie pt. „Poszu­ki­wa­cze mor­skich skar­bów” pierw­sze miej­sce w kate­go­rii 5 lat­ków zaję­ła Domi­ni­ka Kur­ło­wicz z gru­py “OP5B”, w kate­go­rii 4 latków–Maja Bach z gru­py “OP4B”. Pra­ce wyróż­nia­ły się este­tycz­nym wyko­na­niem i zasto­so­wa­niem róż­nych form pla­stycz­nych. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz