Suk­ce­sy moż­na odno­sić rów­nież online

finalistkiDnia 26 maja 2020 r. odbył się inter­ne­to­wy kon­kurs pla­stycz­ny „Mama-naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu” orga­ni­zo­wa­ny przez PZPOW w Wejherowie.

Nasza uczen­ni­ce Justy­na Hinz oraz Mar­ty­na Sku­rat z kla­sy VI posta­no­wi­ły pochwa­lić się swo­im talen­tem. Wyko­na­ły prze­pięk­ne obra­zy  z wyko­rzy­sta­niem róż­nych tech­nik pla­stycz­nych. W kate­go­rii klas IV-VI otrzy­ma­ły ex aequo II miej­sce. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz