Sukcesy młodych geografów

123 kwiet­nia 2021 r. uczniowie klas szóstych — członkowie koła geograficznego wzięli udzi­ał w Ogólnopol­skim Konkur­sie Przed­miotowym PANDA 2021. W tym roku przy­go­towywanie się do konkur­su odby­wało się wyłącznie zdal­nie z powodu pan­demii COVID-19, ale mimo utrud­nień, 11 członków koła bard­zo pil­nie i akty­wnie uczest­niczyło w zajęciach.
Do konkur­su uczniów przy­go­towywała p. J. Siko­ra. Konkurs miał na celu uroz­maice­nie pro­gra­mu zajęć z geografii i zachęce­nie uczniów do rozwi­ja­nia  wiedzy i umiejęt­noś­ci. Pyta­nia zawarte w tes­tach miały zróżni­cow­any stopień trud­noś­ci, co poz­woliło sprawdz­ić wiedzę każde­mu uczniowi.  W konkur­sie geograficznym dla kl. VI uczest­niczyło 259 uczniów z całej Pol­s­ki. Tym bardziej grat­u­lu­je­my sukcesów naszym uczniom. Tytuł Lau­re­a­ta otrzy­mały: Mał­gorza­ta Dampz z kl. VI e, Julia Liet­zau z kl. VI d i Kor­nelia Kołwzan z kl. VI b. Wyróżnienia zaś zdobyły: Mari­ka Murawska i Nico­la Dąbek z kl. VI b. Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim nagrod­zonym i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz