Suk­ce­sy mło­dych geografów

123 kwiet­nia 2021 r. ucznio­wie klas szó­stych — człon­ko­wie koła geo­gra­ficz­ne­go wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Przed­mio­to­wym PANDA 2021. W tym roku przy­go­to­wy­wa­nie się do kon­kur­su odby­wa­ło się wyłącz­nie zdal­nie z powo­du pan­de­mii COVID-19, ale mimo utrud­nień, 11 człon­ków koła bar­dzo pil­nie i aktyw­nie uczest­ni­czy­ło w zajęciach.
Do kon­kur­su uczniów przy­go­to­wy­wa­ła p. J. Siko­ra. Kon­kurs miał na celu uroz­ma­ice­nie pro­gra­mu zajęć z geo­gra­fii i zachę­ce­nie uczniów do roz­wi­ja­nia  wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Pyta­nia zawar­te w testach mia­ły zróż­ni­co­wa­ny sto­pień trud­no­ści, co pozwo­li­ło spraw­dzić wie­dzę każ­de­mu ucznio­wi.  W kon­kur­sie geo­gra­ficz­nym dla kl. VI uczest­ni­czy­ło 259 uczniów z całej Pol­ski. Tym bar­dziej gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów naszym uczniom. Tytuł Lau­re­ata otrzy­ma­ły: Mał­go­rza­ta Dampz z kl. VI e, Julia Liet­zau z kl. VI d i Kor­ne­lia Kołw­zan z kl. VI b. Wyróż­nie­nia zaś zdo­by­ły: Mari­ka Muraw­ska i Nico­la Dąbek z kl. VI b. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim nagro­dzo­nym i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz