Sukcesy członków koła geograficznego

223 październi­ka 2020 r., w ostat­nim dniu przed nauczaniem online, odbył się ogólnopol­s­ki konkurs z geografii-MUL­TI­TEST 2020. Konkurs orga­ni­zowany był przez Cen­trum Edukacji Szkol­nej w Warsza­w­ie i miał na celu pogłę­bi­e­nie i utr­wale­nie wiedzy geograficznej.
W naszej szkole odbył się konkurs z geografii dla uczniów klas szóstych. Do konkur­su przys­tąpiło 12 członków kół­ka geograficznego. Uczniowie przez 1,5 miesią­ca raz w tygod­niu przy­go­towywali się pil­nie, mimo utrud­nień związanych z pan­demią, pod okiem opieku­na kół­ka i nauczy­ciela geografii — p. Joan­ny Siko­ra. Konkurs miał for­mę wielokrot­nego wyboru, co było nowoś­cią i zarazem utrud­nie­niem dla uczniów. W konkur­sie tym wzięło udzi­ał 118 osób z całej Pol­s­ki. Tym bardziej miło nam poin­for­mować, że kilko­ro z naszych uczniów odniosło sukces — Mał­gorza­ta Dampz z kl. VI e uzyskała dyplom lau­re­a­ta, a dyplom wyróżnienia zdobyli: Zuzan­na Kowal­s­ka z kl. VI f, Kor­nelia Kołwzan z kl. VI b, Julia Liet­zau z kl. VI d oraz Jakub Ted­erko z kl. VI e. Pozostali również upla­sowali się na wyso­kich miejs­cach. Cieszy również fakt, że niemal wszyscy członkowie koła zadeklarowali udzi­ał w dal­szych konkur­sach! Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz