Suk­ce­sy człon­ków koła geograficznego

223 paź­dzier­ni­ka 2020 r., w ostat­nim dniu przed naucza­niem onli­ne, odbył się ogól­no­pol­ski kon­kurs z geo­gra­fii-MUL­TI­TEST 2020. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny był przez Cen­trum Edu­ka­cji Szkol­nej w War­sza­wie i miał na celu pogłę­bie­nie i utrwa­le­nie wie­dzy geograficznej.
W naszej szko­le odbył się kon­kurs z geo­gra­fii dla uczniów klas szó­stych. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 12 człon­ków kół­ka geo­gra­ficz­ne­go. Ucznio­wie przez 1,5 mie­sią­ca raz w tygo­dniu przy­go­to­wy­wa­li się pil­nie, mimo utrud­nień zwią­za­nych z pan­de­mią, pod okiem opie­ku­na kół­ka i nauczy­cie­la geo­gra­fii — p. Joan­ny Siko­ra. Kon­kurs miał for­mę wie­lo­krot­ne­go wybo­ru, co było nowo­ścią i zara­zem utrud­nie­niem dla uczniów. W kon­kur­sie tym wzię­ło udział 118 osób z całej Pol­ski. Tym bar­dziej miło nam poin­for­mo­wać, że kil­ko­ro z naszych uczniów odnio­sło suk­ces — Mał­go­rza­ta Dampz z kl. VI e uzy­ska­ła dyplom lau­re­ata, a dyplom wyróż­nie­nia zdo­by­li: Zuzan­na Kowal­ska z kl. VI f, Kor­ne­lia Kołw­zan z kl. VI b, Julia Liet­zau z kl. VI d oraz Jakub Teder­ko z kl. VI e. Pozo­sta­li rów­nież upla­so­wa­li się na wyso­kich miej­scach. Cie­szy rów­nież fakt, że nie­mal wszy­scy człon­ko­wie koła zade­kla­ro­wa­li udział w dal­szych kon­kur­sach! Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz