Sukces ucz­nia klasy III a

117 maja 2022 r. odbył się Międzyszkol­ny Konkurs Matem­aty­czny Luzi­no 2022-Daniel Janke uczeń klasy III a wygrał konkurs zdoby­wa­jąc I miejsce-przy­go­towywała go p. Ire­na Płukars­ka. Cała klasa wraz z wychowaw­czynią bard­zo cieszy się z sukce­su swo­jego kole­gi (wychowan­ka), serdecznie grat­u­lu­je i życzy mu dal­szych sukcesów.