Suk­ces ucznia kla­sy III a

117 maja 2022 r. odbył się Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny Luzi­no 2022-Daniel Jan­ke uczeń kla­sy III a wygrał kon­kurs zdo­by­wa­jąc I miej­sce-przy­go­to­wy­wa­ła go p. Ire­na Płu­kar­ska. Cała kla­sa wraz z wycho­waw­czy­nią bar­dzo cie­szy się z suk­ce­su swo­je­go kole­gi (wycho­wan­ka), ser­decz­nie gra­tu­lu­je i życzy mu dal­szych sukcesów.