Suk­ces naszych uczennic!!!

2Bar­dzo miło jest poin­for­mo­wać, że uczen­ni­ce z naszej szko­ły zdo­by­ły nagro­dy w kon­kur­sie pla­stycz­nym pt.” Poszu­ki­wa­cze mor­skich skar­bów”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem było Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry. Dnia 23 mar­ca ode­bra­ły nagro­dy w Fil­har­mo­nii w Wej­he­ro­wie. Wiel­kie gra­tu­la­cje dla uczen­ni­cy Sonii Ber­trand z gru­py “OP5A” za zaję­cie I miej­sca, dla Mai Zie­lon­ka z kla­sy II d za zaję­cie II miej­sca i dla uczen­ni­cy Patry­cji Kuch­now­skiej z kla­sy III a rów­nież za zaję­cie II miej­sca. Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z naszych uczen­nic i życzy­my im dal­szych sukcesów.