Suk­ces Mile­ny i Zosi w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne wakacje”

notatka-Bezpieczne-wakacjeZa nami kolej­na edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”, któ­ry zor­ga­ni­zo­wa­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Czer­sku. W kon­kur­sie mogli wziąć udział ucznio­wie klas I–VIII szkół pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski. Pra­ce na kon­kurs wpły­nę­ły z róż­nych regio­nów kra­ju. Tym milej nam poin­for­mo­wać, że dwie uczen­ni­ce z naszej szko­ły zosta­ły lau­re­at­ka­mi konkursu.
W kate­go­rii klas I‑III Mile­na Bie­sch­ke z kl. III a zaję­ła II miej­sce, nato­miast w kate­go­rii klas IV–VIII trze­cie miej­sce zdo­by­ła Zofia Bań­ko z kla­sy V a. Nauczy­cie­lem i opie­ku­nem dziew­cząt była p. Joan­na Sikora.

Zwy­cięż­czy­niom gratulujemy!

 
Wstecz