Sukces Mile­ny i Zosi w Ogólnopol­skim Konkur­sie Grafi­ki Kom­put­erowej „Bez­pieczne wakacje”

notatka-Bezpieczne-wakacjeZa nami kole­j­na edy­c­ja Ogólnopol­skiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej „Bez­pieczne wakac­je”, który zor­ga­ni­zowała Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Czer­sku. W konkur­sie mogli wziąć udzi­ał uczniowie klas I–VIII szkół pod­sta­wowych z całej Pol­s­ki. Prace na konkurs wpłynęły z różnych regionów kra­ju. Tym milej nam poin­for­mować, że dwie uczen­nice z naszej szkoły zostały lau­re­atka­mi konkursu.
W kat­e­gorii klas I‑III Mile­na Bieschke z kl. III a zajęła II miejsce, nato­mi­ast w kat­e­gorii klas IV–VIII trze­cie miejsce zdobyła Zofia Bańko z klasy V a. Nauczy­cielem i opiekunem dziew­cząt była p. Joan­na Sikora.

Zwyciężczyniom grat­u­lu­je­my!

 
Wstecz