Suk­ces Michała

MIchał12 kwiet­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 8 w Wej­he­ro­wie odbył się Powia­to­wy Kon­kurs Wie­dzy o Morzu Bał­tyc­kim dla klas szó­stych. W kon­kur­sie wzię­ło udział 30 uczniów z 10 szkół powia­tu wej­he­row­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li, wyło­nie­ni po eta­pie szkol­nym, ucznio­wie: Michał Kle­in z kl. VI c, Tomasz Ski­ba z kl. VI c oraz Wero­ni­ka West­phal z kl. VIe. Uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się m.in. zna­jo­mo­ścią mapy fizycz­nej i poli­tycz­nej Bał­ty­ku oraz państw nad­bał­tyc­kich, cech fizycz­nych morza, zna­jo­mo­ścią fau­ny i flo­ry oraz histo­rią powsta­nia Bał­ty­ku, a tak­że atrak­cji tury­stycz­nych regio­nu nad­mor­skie­go. Ponad­to zada­niem uczniów było roz­po­zna­nie na foto­gra­fii pol­skich latar­ni mor­skich, roz­wią­za­nie rebu­sów i krzy­żów­ki. Pyta­nia do łatwych nie nale­ża­ły, więc bar­dzo cie­szy suk­ces nasze­go ucznia. Pozo­sta­ła dwój­ka rów­nież zaję­ła wyso­kie miej­sca loku­jąc się w pierw­szej dzie­siąt­ce i pięt­na­st­ce.    

Wyni­ki konkursu:

I miej­sce – Ali­cja Ada­mo­wicz SP nr 8

II miej­sce – Agniesz­ka Sto­cha SP nr 8

III miej­sce – Michał Kle­in VI c Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzinie 

Opie­ku­nem kon­kur­so­wym ucznia była p. Joan­na Sikora.


Wstecz