Sukces Michała

MIchał12 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Wejherowie odbył się Powia­towy Konkurs Wiedzy o Morzu Bał­ty­ckim dla klas szóstych. W konkur­sie wzięło udzi­ał 30 uczniów z 10 szkół powiatu wejherowskiego. Naszą szkołę reprezen­towali, wyłonieni po etapie szkol­nym, uczniowie: Michał Klein z kl. VI c, Tomasz Ski­ba z kl. VI c oraz Weroni­ka West­phal z kl. VIe. Uczest­ni­cy musieli wykazać się m.in. zna­jo­moś­cią mapy fizy­cznej i poli­ty­cznej Bał­tyku oraz państw nad­bał­ty­c­kich, cech fizy­cznych morza, zna­jo­moś­cią fauny i flo­ry oraz his­torią pow­sta­nia Bał­tyku, a także atrakcji turysty­cznych regionu nad­morskiego. Pon­ad­to zadaniem uczniów było rozpoz­nanie na fotografii pol­s­kich latarni mors­kich, rozwiązanie rebusów i krzyżów­ki. Pyta­nia do łatwych nie należały, więc bard­zo cieszy sukces naszego ucz­nia. Pozostała dwój­ka również zajęła wysok­ie miejs­ca loku­jąc się w pier­wszej dziesiątce i pięt­nastce.    

Wyni­ki konkursu:

I miejsce – Alic­ja Adamow­icz SP nr 8

II miejsce – Agniesz­ka Stocha SP nr 8

III miejsce – Michał Klein VI c Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie 

Opiekunem konkur­sowym ucz­nia była p. Joan­na Sikora.


Wstecz