Sukces Karoliny!

1Pod koniec roku szkol­nego rozstrzygnął się Ogólnopol­s­ki Konkurs Grafi­ki Kom­put­erowej „Bez­pieczne wakac­je”, w którym nasza szkoła brała po raz pier­wszy udzi­ał. Orga­ni­za­torem XIII już edy­cji konkur­su była Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Czer­sku. W tym roku konkurenc­ja była więk­sza, ponieważ do rywal­iza­cji dołączyły również klasy siódme. Jak czy­tamy na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­to­ra – prace napłynęły z różnych regionów Pol­s­ki, a każ­da szkoła mogła nadesłać w jed­nej z dwóch kat­e­gorii tylko po 2 prace. Pod­czas wyboru zwycięs­kich prac komis­ja wzięła pod uwagę: zgod­ność pra­cy z tem­atem, pomysłowość, nakład pra­cy oraz ogólne wraże­nie. Tym bardziej cieszy sukces naszej uczen­ni­cy – Karoliny Richert z kl. VI d, która w kat­e­gorii klas IV – VII zdobyła II miejsce. Opiekunem konkur­sowym Karoliny była p. Joan­na Sikora.

Wstecz