Suk­ces Karoliny!

1Pod koniec roku szkol­ne­go roz­strzy­gnął się Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”, w któ­rym nasza szko­ła bra­ła po raz pierw­szy udział. Orga­ni­za­to­rem XIII już edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Czer­sku. W tym roku kon­ku­ren­cja była więk­sza, ponie­waż do rywa­li­za­cji dołą­czy­ły rów­nież kla­sy siód­me. Jak czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra – pra­ce napły­nę­ły z róż­nych regio­nów Pol­ski, a każ­da szko­ła mogła nade­słać w jed­nej z dwóch kate­go­rii tyl­ko po 2 pra­ce. Pod­czas wybo­ru zwy­cię­skich prac komi­sja wzię­ła pod uwa­gę: zgod­ność pra­cy z tema­tem, pomy­sło­wość, nakład pra­cy oraz ogól­ne wra­że­nie. Tym bar­dziej cie­szy suk­ces naszej uczen­ni­cy – Karo­li­ny Richert z kl. VI d, któ­ra w kate­go­rii klas IV – VII zdo­by­ła II miej­sce. Opie­ku­nem kon­kur­so­wym Karo­li­ny była p. Joan­na Sikora.

Wstecz