Sukces Elizy i Kacpra

eliza-i-kacperUczniowie klasy VI c pod opieką p. Joan­ny Siko­ra przy­go­towywali prace na VI Wojew­ódz­ki Konkurs Infor­maty­czno – Przy­rod­niczy „Dlaczego należy seg­re­gować odpady?”.
W tym roku star­towali w kat­e­gorii klas IV – VI na najlep­szą prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną. Na konkurs wojew­ódz­ki z naszej szkoły wysłano 2 prace – Elizy Orzeszek i Kacpra Bem­ki. Grat­u­lu­je­my sukce­su naszym reprezen­tan­tom, ponieważ obie prace zostały nagrod­zone. Eliza zdobyła miejsce I, a Kacper – miejsce III.

Wstecz