Suk­ces Eli­zy i Kacpra

eliza-i-kacperUcznio­wie kla­sy VI c pod opie­ką p. Joan­ny Siko­ra przy­go­to­wy­wa­li pra­ce na VI Woje­wódz­ki Kon­kurs Infor­ma­tycz­no – Przy­rod­ni­czy „Dla­cze­go nale­ży segre­go­wać odpady?”.
W tym roku star­to­wa­li w kate­go­rii klas IV – VI na naj­lep­szą pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną. Na kon­kurs woje­wódz­ki z naszej szko­ły wysła­no 2 pra­ce – Eli­zy Orze­szek i Kac­pra Bem­ki. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su naszym repre­zen­tan­tom, ponie­waż obie pra­ce zosta­ły nagro­dzo­ne. Eli­za zdo­by­ła miej­sce I, a Kac­per – miej­sce III.

Wstecz