Sukces Darii

Daria-Dampc-VI-a-II-miejsceZa nami kole­j­na edy­c­ja Ogólnopol­skiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej „Bez­pieczne wakac­je”. Orga­ni­zowany konkurs miał uwrażli­wić uczniów na zachowanie bez­pieczeńst­wa pod­czas wakacji oraz rozbudz­ić akty­wność plastyczną.

Prace na konkurs napłynęły z terenu całej Polski.Każda ze szkół mogła przesłać tylko 2 prace w dwóch kat­e­go­ri­ach: klasy I — III oraz IV — VIII. Z naszej szkoły na etap szkol­ny wybra­no 5 prac, spośród których komis­ja złożona z nauczy­cieli wybrała prace Darii Dampc z kl. VI a oraz Wik­torii Wołod­ko z kl. VI e. Werdyk­tem Jury konkur­su nasza uczen­ni­ca Daria Dampc zdobyła II miejsce. Nauczy­cielem opiekunem uczen­nic była p. Joan­na Siko­ra. Poniżej prezen­tu­je­my zwycięską pracę oraz pozostałe z eta­pu szkol­nego. Zwyciężczyni gratulujemy!


Wstecz