Suk­ces Darii

Daria-Dampc-VI-a-II-miejsceZa nami kolej­na edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”. Orga­ni­zo­wa­ny kon­kurs miał uwraż­li­wić uczniów na zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cji oraz roz­bu­dzić aktyw­ność plastyczną.

Pra­ce na kon­kurs napły­nę­ły z tere­nu całej Polski.Każda ze szkół mogła prze­słać tyl­ko 2 pra­ce w dwóch kate­go­riach: kla­sy I — III oraz IV — VIII. Z naszej szko­ły na etap szkol­ny wybra­no 5 prac, spo­śród któ­rych komi­sja zło­żo­na z nauczy­cie­li wybra­ła pra­ce Darii Dampc z kl. VI a oraz Wik­to­rii Wołod­ko z kl. VI e. Wer­dyk­tem Jury kon­kur­su nasza uczen­ni­ca Daria Dampc zdo­by­ła II miej­sce. Nauczy­cie­lem opie­ku­nem uczen­nic była p. Joan­na Siko­ra. Poni­żej pre­zen­tu­je­my zwy­cię­ską pra­cę oraz pozo­sta­łe z eta­pu szkol­ne­go. Zwy­cięż­czy­ni gratulujemy!


Wstecz