Suk­ces czwar­to­kla­si­stek w tur­nie­ju gim­na­sty­ki artystycznej

1Uczen­ni­ce kla­sy IV a wzię­ły udział w  1. edy­cji tur­nie­ju WŁOCHOWSKIE TALENTY – WARSAW ELITTE CUP 2023 i zaję­ły miej­sca na podium. Oli­wia Szpi­ca zdo­by­ła I miej­sce, nato­miast Maja Zie­lon­ka — II miej­sce. Ser­decz­nie gratulujemy!


Wstecz