Suk­ces 1–3 i przedszkolaków

112 kwiet­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Bar­ło­mi­nie odbył się finał Powia­to­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Eko­lo­gicz­ne­go pod hasłem:” Dobro pły­ną­ce ze świa­ta przy­ro­dy doży­cia rado­ści i zgody”.
Kon­kurs oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem dla uczniów naszej szko­ły.  W kate­go­rii 0–1 dru­gie miej­sce zaję­ła Zofia Orłow­ska z gru­po Op6B, nato­miast w kate­go­rii 2–3, trze­cie miej­sce przy­zna­no uczen­ni­cy Mar­cie Wysoc­kiej oraz wyróż­nio­no pra­cę Mai Witt. Patro­nat nad kon­kur­sem objął pan Wójt Jaro­sław Wejer, któ­ry oso­bi­ście wrę­czył dyplo­my oraz pięk­nie ilu­stro­wa­ne albu­my wszyst­kim fina­li­stom kon­kur­su. Następ­nie ucznio­wie wraz z rodzi­ca­mi opie­ku­na­mi, nauczy­cie­la­mi, panią Dyrek­tor SP w Bar­ło­mi­nie oraz panem Wój­tem zosta­li zapro­sze­ni na słod­ki poczę­stu­nek oraz do odwie­dze­nie sta­no­wisk eks­plo­ra­cyj­nych w ramach pro­jek­tu „Być jak Igna­cy” gdzie ucznio­wie mogli poprzez zaba­wę poznać wybit­nych pol­skich naukow­ców i badacz oraz ich patenty.


Wstecz