Sukces 1–3 i przedszkolaków

112 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej w Barło­minie odbył się finał Powia­towego Konkur­su Plas­ty­czno-Eko­log­icznego pod hasłem:” Dobro płynące ze świa­ta przy­rody doży­cia radoś­ci i zgody”.
Konkurs okazał się wielkim sukce­sem dla uczniów naszej szkoły.  W kat­e­gorii 0–1 drugie miejsce zajęła Zofia Orłows­ka z grupo Op6B, nato­mi­ast w kat­e­gorii 2–3, trze­cie miejsce przyz­nano uczen­ni­cy Mar­cie Wysock­iej oraz wyróżniono pracę Mai Witt. Patronat nad konkursem objął pan Wójt Jarosław Wejer, który oso­biś­cie wręczył dyplomy oraz pięknie ilus­trowane albumy wszys­tkim final­is­tom konkur­su. Następ­nie uczniowie wraz z rodzi­ca­mi opieku­na­mi, nauczy­ciela­mi, panią Dyrek­tor SP w Barło­minie oraz panem Wójtem zostali zaproszeni na słod­ki poczęs­tunek oraz do odwiedze­nie stanowisk eksplo­racyjnych w ramach pro­jek­tu „Być jak Igna­cy” gdzie uczniowie mogli poprzez zabawę poz­nać wybit­nych pol­s­kich naukow­ców i badacz oraz ich patenty.


Wstecz