Sty­pen­dia mar­szał­ka dla najzdolniejszych

Jak co roku wśród ogrom­nej licz­by uczniów Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu wyty­po­wał naj­lep­szych, któ­rzy otrzy­mu­ją Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej- III edy­cja ”. Na rok 2018/2019 wyty­po­wa­no 400 sty­pen­dy­stów, z któ­rych 9 to ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Są to:

  1. Wero­ni­ka Bladowska
  2. Mar­ta Gelinska
  3. Miko­łaj Gordziej
  4. Alek­san­dra Hinz
  5. Lau­ra Gro­choc­ka- Sikora
  6. Eli­za Orzeszek
  7. Alek­san­dra Hirsz
  8. Paweł Jeliń­ski
  9. Wik­tor Wunsch

Pra­gnie­my zło­żyć sty­pen­dy­stom naj­ser­decz­niej­sze gra­tu­la­cje oraz życzy­my dal­szych osią­gnięć. Jeste­ście dumą tej szko­ły, brawo !
Wstecz