Stype­n­dia marsza­ł­ka dla najzdolniejszych

Jak co roku wśród ogrom­nej licz­by uczniów Depar­ta­ment Edukacji i Sportu wyty­pował najlep­szych, którzy otrzy­mu­ją Stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Pomorskiego w ramach pro­jek­tu „Pomors­ki pro­gram pomo­cy stype­n­di­al­nej- III edy­c­ja ”. Na rok 2018/2019 wyty­powano 400 stype­ndys­tów, z których 9 to uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Są to:

  1. Weroni­ka Bladowska
  2. Mar­ta Gelinska
  3. Mikołaj Gordziej
  4. Alek­san­dra Hinz
  5. Lau­ra Gro­choc­ka- Sikora
  6. Eliza Orzeszek
  7. Alek­san­dra Hirsz
  8. Paweł Jelińs­ki
  9. Wik­tor Wunsch

Prag­niemy złożyć stype­ndys­tom najserdeczniejsze grat­u­lac­je oraz życzymy dal­szych osiąg­nięć. Jesteś­cie dumą tej szkoły, brawo !
Wstecz