Sty­pen­dia Mar­szał­kow­skie dla naj­lep­szych uczniów

Jak co roku naj­zdol­niej­szym uczniom zosta­ły przy­zna­ne sty­pen­dia Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej – III edy­cja”. Sty­pen­dia zosta­ły przy­zna­ne na rok 2020/2021, za naukę w roku ubie­głym tj. 2019/2020. W gro­nie tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów zna­la­zło się 10 uczniów naszej szko­ły, są to:

  1. Sło­wy Maria
  2. Kożycz­kow­ska Nikola
  3. Dampc Niko­dem
  4. Łaga Piotr
  5. Hinz Justy­na
  6. Dampc Daria
  7. Mie­lew­czyk Antonina
  8. Sku­rat Martyna
  9. Socha Niko­dem
  10. Pen­dow­ski Oliwier

Wszyst­kim tym uczniom pra­gnie­my zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze gra­tu­la­cje oraz życzy­my dal­szych suk­ce­sów w nauce!
Wstecz