Stra­ża­cy w gru­pie OP3

1W dniu 05.05. 2022 r mie­li­śmy spo­tka­nie ze Stra­ża­ka­mi, któ­rzy powie­dzie­li kil­ka słów na temat swo­jej pra­cy i wyko­ny­wa­nych obo­wiąz­ków. Stra­ża­cy zapre­zen­to­wa­li peł­ne umun­du­ro­wa­nie  oraz swój wóz stra­żac­ki. Przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły rów­nież pra­ce pla­stycz­ną, w podzię­ko­wa­niu za cięż­ką pracę.Wstecz