Straża­cy w grupie OP3

1W dniu 05.05. 2022 r mieliśmy spotkanie ze Strażaka­mi, którzy powiedzieli kil­ka słów na tem­at swo­jej pra­cy i wykony­wanych obow­iązków. Straża­cy zaprezen­towali pełne umundurowanie  oraz swój wóz strażac­ki. Przed­szko­la­ki przy­go­towały również prace plas­ty­czną, w podz­iękowa­niu za ciężką pracę.Wstecz