Spo­tka­nie z żołnierzami

1W dniu 22.05.2024 r. w naszej szko­le ucznio­wie klas ósmych mie­li oka­zję wziąć udział w spo­tka­niu z żoł­nie­rza­mi 44 Bazy Lot­nic­twa Mor­skie­go. Ucznio­wie dowie­dzie­li się na czym pole­ga zawód żoł­nie­rza oraz pozna­li codzien­ne woj­sko­we obo­wiąz­ki. Żoł­nie­rze omó­wi­li kwe­stie bez­pie­czeń­stwa, zapre­zen­to­wa­li spo­so­by alar­mo­wa­nia o nagłych zagrożeniach.
Uczniom przy­po­mnia­no zasa­dy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, żoł­nie­rze obra­zo­wo przed­sta­wi­li kro­ki resu­scy­ta­cji, omó­wi­li zasa­dy zabez­pie­cza­nia miej­sca zda­rze­nia, przy­po­mi­na­jąc o koniecz­no­ści zadba­nia w pierw­szej kolej­no­ści o swo­je bez­pie­czeń­stwo. Ucznio­wie prze­ćwi­czy­li for­mu­ło­wa­nie komu­ni­ka­tów doty­czą­cych dzia­łań w róż­nych sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz wzię­li udział w prób­nym alar­mie przeciwpożarowym.


Wstecz