Spotkanie z ratown­ikiem WOPR Wejherowo

SONY DSCDnia 18 maja 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się spotkanie z ratown­ikiem WOPR- Jakubem R., w którym wzięły udzi­ał klasy pier­wsze i drugie. Uczniowie mieli okazję poroz­maw­iać z ratown­ikiem o praw­idłowym zachowa­niu nad wodą, jak również o tym, co wol­no, a czego nie wol­no robić, gdy się zgu­bimy. Pod­czas spotka­nia został zaprezen­towany spec­jal­isty­czny sprzęt ratunkowy. Dzieci zobaczyły, co zaw­iera tor­ba ratown­icza R1, dowiedzi­ały się, co to jest pas ratown­iczy, lina do holowa­nia i boj­ka. Poz­nały kolory flag nad kąpieliska­mi i kolory boj. Pan Jakub uświadami­ał dzieci, że ratown­i­cy są do dys­pozy­cji dla każdego z nas i chęt­nie służą pomocą. Przy­pom­ni­ał numer ratunkowy 112 i numer do WOPR 601 100 100. Po wysłucha­niu wszys­t­kich cen­nych infor­ma­cji uczniowie mogli zadawać pyta­nia i dostali opas­ki iden­ty­fika­cyjne na rękę. Wierzymy, że zdoby­ta wiedza poz­woli nam bez­piecznie spędz­ić wakac­je nad wodą, gdyż bez­pieczeńst­wo w dużej mierze zależy od nas samych.


Wstecz