Spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR Wejherowo

SONY DSCDnia 18 maja 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR- Jaku­bem R., w któ­rym wzię­ły udział kla­sy pierw­sze i dru­gie. Ucznio­wie mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z ratow­ni­kiem o pra­wi­dło­wym zacho­wa­niu nad wodą, jak rów­nież o tym, co wol­no, a cze­go nie wol­no robić, gdy się zgu­bi­my. Pod­czas spo­tka­nia został zapre­zen­to­wa­ny spe­cja­li­stycz­ny sprzęt ratun­ko­wy. Dzie­ci zoba­czy­ły, co zawie­ra tor­ba ratow­ni­cza R1, dowie­dzia­ły się, co to jest pas ratow­ni­czy, lina do holo­wa­nia i boj­ka. Pozna­ły kolo­ry flag nad kąpie­li­ska­mi i kolo­ry boj. Pan Jakub uświa­da­miał dzie­ci, że ratow­ni­cy są do dys­po­zy­cji dla każ­de­go z nas i chęt­nie słu­żą pomo­cą. Przy­po­mniał numer ratun­ko­wy 112 i numer do WOPR 601 100 100. Po wysłu­cha­niu wszyst­kich cen­nych infor­ma­cji ucznio­wie mogli zada­wać pyta­nia i dosta­li opa­ski iden­ty­fi­ka­cyj­ne na rękę. Wie­rzy­my, że zdo­by­ta wie­dza pozwo­li nam bez­piecz­nie spę­dzić waka­cje nad wodą, gdyż bez­pie­czeń­stwo w dużej mie­rze zale­ży od nas samych.


Wstecz