Spo­tka­nie przed­szko­la­ków z policjantem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzie­ci 6- let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­ły udział w spo­tka­niu z poli­cjan­tem w związ­ku z kam­pa­nią MSWiA „Krę­ci mnie bezpieczeństwo”.

Celem spo­tka­nia było zwró­ce­nie uwa­gi dzie­ci na bez­pie­czeń­stwo pod­czas korzy­sta­nia z uli­cy poru­sza­jąc się pie­szo lub na rowe­rze. Poli­cjant pod­kre­ślił, iż 6‑latki poru­sza­ją się tyl­ko i wyłącz­nie z oso­bą doro­słą. Przy­po­mniał o bez­piecz­nych miej­scach prze­cho­dze­nia przez jezd­nie oraz o zasa­dach poru­sza­nia się na rowe­rze. Duże zain­te­re­so­wa­nie wśród dzie­ci wzbu­dzi­ła pre­zen­ta­cja wozu poli­cyj­ne­go i sygna­łów alar­mo­wych. Przy oka­zji spo­tka­nia utrwa­lo­ne zosta­ły nume­ry alar­mo­we 997, 998 ‚999 i 112 oraz zasa­dy ich użycia.


Wstecz