Spotkanie przed­szko­laków z policjantem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzieci 6- let­nie z odd­zi­ałów przed­szkol­nych przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie brały udzi­ał w spotka­niu z polic­jan­tem w związku z kam­panią MSWiA „Krę­ci mnie bezpieczeństwo”.

Celem spotka­nia było zwróce­nie uwa­gi dzieci na bez­pieczeńst­wo pod­czas korzys­ta­nia z uli­cy porusza­jąc się pies­zo lub na row­erze. Polic­jant pod­kreślił, iż 6‑latki porusza­ją się tylko i wyłącznie z osobą dorosłą. Przy­pom­ni­ał o bez­piecznych miejs­cach prze­chodzenia przez jezd­nie oraz o zasadach porusza­nia się na row­erze. Duże zain­tere­sowanie wśród dzieci wzbudz­iła prezen­tac­ja wozu pol­i­cyjnego i syg­nałów alar­mowych. Przy okazji spotka­nia utr­walone zostały numery alar­mowe 997, 998 ‚999 i 112 oraz zasady ich użycia.


Wstecz