Spotkanie z policjantami

SONY DSC7 listopa­da 2017 r. przy­byli do Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 wyjątkowi goś­cie: Komen­dant Policji Powia­towej w Wejherowie insp. Bea­ta Perzyńs­ka, Ofi­cer Pra­sowy Komen­dan­ta Powia­towego asp. sztab. Anet­ta Potrykus, wójt Jarosław Wejer oraz dziel­ni­cowy Grze­gorz Bul­czak. Goś­cie spotkali się z ucz­ni­a­mi klas pier­wszych i przekaza­li im odblaskowe kamizel­ki w ksz­tał­cie litery „V”. Pani Anet­ta Potrykus przy­pom­ni­ała najmłod­szym uczest­nikom ruchu dro­gowego pod­sta­wowe zasady praw­idłowego i bez­piecznego porusza­nia się na dro­gach. Funkcjonar­iusze uświadami­ali dzieciom, jak ważne są ele­men­ty odblaskowe oraz zachę­cali uczniów do noszenia wszys­t­kich ele­men­tów popraw­ia­ją­cych ich widoczność w ruchu dro­gowym. Goś­ci miłym gestem pożeg­nali pier­ws­zok­lasiś­ci-wręczyli pani komen­dant lau­rkę w ksz­tał­cie liza­ka dro­gowego z podz­iękowa­ni­a­mi za czuwanie nad ich bezpieczeństwem.


Wstecz