Spo­tka­nie z policjantami

SONY DSC7 listo­pa­da 2017 r. przy­by­li do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 wyjąt­ko­wi goście: Komen­dant Poli­cji Powia­to­wej w Wej­he­ro­wie insp. Beata Perzyń­ska, Ofi­cer Pra­so­wy Komen­dan­ta Powia­to­we­go asp. sztab. Anet­ta Potry­kus, wójt Jaro­sław Wejer oraz dziel­ni­co­wy Grze­gorz Bul­czak. Goście spo­tka­li się z ucznia­mi klas pierw­szych i prze­ka­za­li im odbla­sko­we kami­zel­ki w kształ­cie lite­ry „V”. Pani Anet­ta Potry­kus przy­po­mnia­ła naj­młod­szym uczest­ni­kom ruchu dro­go­we­go pod­sta­wo­we zasa­dy pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się na dro­gach. Funk­cjo­na­riu­sze uświa­da­mia­li dzie­ciom, jak waż­ne są ele­men­ty odbla­sko­we oraz zachę­ca­li uczniów do nosze­nia wszyst­kich ele­men­tów popra­wia­ją­cych ich widocz­ność w ruchu dro­go­wym. Gości miłym gestem poże­gna­li pierw­szo­kla­si­ści-wrę­czy­li pani komen­dant laur­kę w kształ­cie liza­ka dro­go­we­go z podzię­ko­wa­nia­mi za czu­wa­nie nad ich bezpieczeństwem.


Wstecz