Spo­tka­nie z pie­lę­gniar­ką w przedszkolu

8Dnia 29 maja dzie­ci gości­ły w przed­szko­lu panią pie­lę­gniar­kę. Spo­tka­nie było inte­re­su­ją­ce i bar­dzo poucza­ją­ce dla małych słuchaczy.
Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci mia­ły oka­zję dowie­dzieć się wię­cej o trud­nym zawo­dzie pie­lę­gniar­ki, poko­nać lęk przed zabie­ga­mi medycz­ny­mi, a przede wszyst­kim wzbo­ga­cić i utrwa­lić swo­je wia­do­mo­ści na temat spo­so­bów dba­nia o zdro­wie. Dzie­ci dowie­dzia­ły się w jaki spo­sób zacho­wy­wać się pod­czas cho­ro­by oraz koniecz­no­ści zaży­wa­nia leków tyl­ko pod okiem doro­słych. Dzie­ci mogły rów­nież zoba­czyć co znaj­du­je się w waliz­ce, któ­rą przy­nio­sła Pani pie­lę­gniar­ka. Pani Łucja zade­mon­stro­wa­ła przed­szko­la­kom nie­któ­re pro­ste zabie­gi, np. zało­że­nie opa­trun­ku, a nawet mie­rze­nie ciśnie­nia. Demon­stra­cja ste­to­sko­pu i moż­li­wość wysłu­cha­nia bicia swo­je­go ser­ca budzi­ła w malu­chach naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się rów­nież jak bar­dzo waż­ne w życiu jest zdro­we odży­wia­nie się. Spo­ży­wa­nie owo­ców i warzyw. Same rów­nież dzie­li­ły się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­nia­mi. Nasz gość przy­go­to­wał dla przed­szko­la­ków pre­zen­ty w posta­ci nakle­jek – dziel­ne­go pacjen­ta, kolo­ro­wa­nek tema­tycz­nych oraz zagad­ki z labi­ryn­ta­mi. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia w ramach akcji „Książ­ka dla przed­szko­la­ka” pani pie­lę­gniar­ka prze­czy­ta­ła przed­szko­la­kom bajkę.


Wstecz