Spotkanie z pielęg­niarką w przedszkolu

8Dnia 29 maja dzieci goś­ciły w przed­szkolu panią pielęg­niarkę. Spotkanie było intere­su­jące i bard­zo poucza­jące dla małych słuchaczy.
Pod­czas spotka­nia dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o trud­nym zawodzie pielęg­niar­ki, pokon­ać lęk przed zab­ie­ga­mi medy­czny­mi, a przede wszys­tkim wzbo­gacić i utr­wal­ić swo­je wiado­moś­ci na tem­at sposobów dba­nia o zdrowie. Dzieci dowiedzi­ały się w jaki sposób zachowywać się pod­czas choro­by oraz koniecznoś­ci zaży­wa­nia leków tylko pod okiem dorosłych. Dzieci mogły również zobaczyć co zna­j­du­je się w wal­izce, którą przyniosła Pani pielęg­niar­ka. Pani Łuc­ja zademon­strowała przed­szko­lakom niek­tóre proste zabie­gi, np. założe­nie opa­trunku, a nawet mierze­nie ciśnienia. Demon­strac­ja ste­toskopu i możli­wość wysłucha­nia bicia swo­jego ser­ca budz­iła w maluchach najwięk­sze zain­tere­sowanie. Przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się również jak bard­zo ważne w życiu jest zdrowe odży­wian­ie się. Spoży­wanie owoców i warzyw. Same również dzieliły się swo­ją wiedzą i doświad­czeni­a­mi. Nasz gość przy­go­tował dla przed­szko­laków prezen­ty w postaci nakle­jek – dziel­nego pac­jen­ta, kolorowanek tem­aty­cznych oraz zagad­ki z labiryn­ta­mi. Na zakończe­nie spotka­nia w ramach akcji „Książ­ka dla przed­szko­la­ka” pani pielęg­niar­ka przeczy­tała przed­szko­lakom bajkę.


Wstecz