Spo­tka­nie wigilijne

SONY DSCDnia 5 grud­nia 2017 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr  1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie świą­tecz­ne z udzia­łem zapro­szo­nych gości, rodzi­ców, nauczy­cie­li, uczniów, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji oraz obsłu­gi szko­ły. Pod­czas uro­czy­sto­ści odby­ły się rów­nież indy­wi­du­al­ne roz­mo­wy rodzi­ców z nauczycielami.
Pod­czas tego­rocz­ne­go spo­tka­nia przy­by­łych gości witał świę­ty Miko­łaj, z któ­rym moż­na było zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie w praw­dzi­wie baj­ko­wej scenerii.
Uczest­ni­cy spo­tka­nia mogli podzi­wiać i doko­ny­wać zaku­pu ozdób świą­tecz­nych  sta­ran­nie wyko­na­nych przez uczniów i rodzi­ców naszej szko­ły. Nie zabra­kło rów­nież wystę­pów arty­stycz­nych. Słyn­ne „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” ubra­ne w tra­dy­cyj­ne kaszub­skie stro­je umi­la­ły czas pio­sen­ka­mi oraz zna­ny­mi kolę­da­mi. Nato­miast  występ szkol­ne­go chó­ru wpra­wił gości w magicz­ny, świą­tecz­ny nastrój.
Rada Rodzi­ców zadba­ła o słod­ki poczę­stu­nek w posta­ci róż­no­rod­nych ciast oraz cie­płych gofrów, lecz jak­że sma­ko­wa­ły­by słod­ko­ści bez świe­żo zapa­rzo­nej kawy czy her­ba­ty, któ­rych rów­nież nie bra­ko­wa­ło. Wspo­mnieć nale­ży tak­że o sto­łach nakry­tych bia­ły­mi obru­sa­mi i przy­ozdo­bio­ny­mi stro­ika­mi wyko­na­ny­mi przez wycho­waw­ców świe­tli­cy szkol­nej. Ponad­to atrak­cją wie­czo­ru było sto­isko, przy któ­rym dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi mogły malo­wać i ozda­biać świą­tecz­ne, gip­so­we figur­ki, któ­re następ­nie zabie­ra­no do domów jako pamiąt­kę tego magicz­ne­go wieczoru.
Na spo­tka­nie przy­by­ła ogrom­na ilość gości, co bar­dzo ucie­szy­ło orga­ni­za­to­rów. W tym miej­scu szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się: prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców, wszyst­kim człon­kom Rady, nauczy­cie­lom, uczniom, pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsłu­gi, rodzi­com oraz wszyst­kim pozo­sta­łych oso­bom za trud pra­cy i zaan­ga­żo­wa­nie wło­żo­ne w orga­ni­za­cję tej wspa­nia­łej uro­czy­sto­ści. Przy­go­to­wa­ne deko­ra­cje, zapach cia­sta, śpie­wa­ne kolę­dy oraz atmos­fe­ra stwo­rzo­na przez uczest­ni­ków spo­wo­do­wa­ły, że wszy­scy mogli już poczuć praw­dzi­wą magię zbli­ża­ją­cych się świąt.


Wstecz