SPOTKANIE  UCZNIÓW Z WÓJTEM GMINY LUZINO

fotkaW ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” kil­ko­ro  uczniów klas szó­stych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 spo­tka­ło się z wój­tem gmi­ny – Jaro­sła­wem Weje­rem. Do prze­pro­wa­dze­nia wywia­du skło­ni­ła nas przede wszyst­kim tro­ska o jakość powie­trza w naszej miej­sco­wo­ści , zain­te­re­so­wa­nie dzia­ła­nia­mi, jakie podej­mu­je gmi­na w tej kwe­stii oraz cie­ka­wość, kto i co naj­bar­dziej zatru­wa nasze powie­trze. Zasta­na­wia­li­śmy się nad tym, jaka jest świa­do­mość eko­lo­gicz­na miesz­kań­ców, w jaki spo­sób mają dzia­łać samo­rzą­dy, aby zapew­niać jak naj­mniej­szą emi­sję gazów i pyłów do atmos­fe­ry i jak gmi­na zachę­ca nasze luziń­skie spo­łe­czeń­stwo do zadba­nia o powie­trze. Na wszyst­kie zada­ne przez uczniów pyta­nia wójt udzie­lał wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi. Oka­za­ło się, że edu­ka­cja i sys­te­ma­tycz­na wymia­na sta­rych insta­la­cji grzew­czych to pierw­szy krok do popra­wy jako­ści  wdy­cha­ne­go przez nas powie­trza. Pocie­sza fakt, że wyjąt­ko­wo duża powierzch­nia lasów w naszej miej­sco­wo­ści pozy­tyw­nie wpły­wa na to, czym na co dzień oddy­cha­my. Ogrom­nie cie­szy­my się też, że naj­póź­niej w przy­szłym roku poja­wią się w Luzi­nie dwie sta­cje moni­to­ru­ją­ce jakość powie­trza. Wie­rzy­my, że jesz­cze bar­dziej wpły­nie to na naszą świa­do­mość i dba­nie o to, by „swo­bod­nie oddy­chać w pięk­nej Gmi­nie Luzino”.Bardzo dzię­ku­je­my Panu Jaro­sła­wo­wi Weje­ro­wi za zna­le­zie­nie cza­su i chę­ci na wspól­ną dys­ku­sję. Z pew­no­ścią takie roz­mo­wy przy­czy­nia­ją się do waż­nych reflek­sji i podej­mo­wa­nia nowych działań.

Wstecz