SPOTKANIE  UCZNIÓW Z WÓJTEM GMINY LUZINO

fotkaW ramach real­iza­cji pro­jek­tu „Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no” kilko­ro  uczniów klas szóstych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 spotkało się z wójtem gminy – Jarosławem Weje­rem. Do przeprowadzenia wywiadu skłoniła nas przede wszys­tkim tros­ka o jakość powi­etrza w naszej miejs­cowoś­ci , zain­tere­sowanie dzi­ała­ni­a­mi, jakie pode­j­mu­je gmi­na w tej kwestii oraz cieka­wość, kto i co najbardziej zatruwa nasze powi­etrze. Zas­tanaw­ial­iśmy się nad tym, jaka jest świado­mość eko­log­icz­na mieszkańców, w jaki sposób mają dzi­ałać samorządy, aby zapew­ni­ać jak najm­niejszą emisję gazów i pyłów do atmos­fery i jak gmi­na zachę­ca nasze luz­ińskie społeczeńst­wo do zad­ba­nia o powi­etrze. Na wszys­tkie zadane przez uczniów pyta­nia wójt udzielał wycz­er­pu­ją­cych odpowiedzi. Okaza­ło się, że edukac­ja i sys­tem­aty­cz­na wymi­ana starych insta­lacji grzew­czych to pier­wszy krok do poprawy jakoś­ci  wdy­chanego przez nas powi­etrza. Pociesza fakt, że wyjątkowo duża powierzch­nia lasów w naszej miejs­cowoś­ci pozy­ty­wnie wpły­wa na to, czym na co dzień odd­y­chamy. Ogrom­nie cieszymy się też, że najpóźniej w przyszłym roku pojaw­ią się w Luzinie dwie stac­je mon­i­toru­jące jakość powi­etrza. Wierzymy, że jeszcze bardziej wpłynie to na naszą świado­mość i dban­ie o to, by „swo­bod­nie odd­y­chać w pięknej Gminie Luzino”.Bardzo dzięku­je­my Panu Jarosła­wowi Wejerowi za znalezie­nie cza­su i chę­ci na wspól­ną dyskusję. Z pewnoś­cią takie roz­mowy przy­czy­ni­a­ją się do ważnych reflek­sji i pode­j­mowa­nia nowych działań.

Wstecz