Spo­tka­nie autorskie

20181030_100536W dniach 17 i 30 paź­dzier­ni­ka 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mia­ła przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać nie­zwy­kłe spo­tka­nia autor­skie z panią Kata­rzy­ną Kel­ler, felie­to­nist­ką, publi­cyst­ką z zakre­su edu­ka­cji, praw dzie­ci i rodzi­ny oraz pisar­ką, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła uczniom klas pierw­szych, dru­gich, trze­cich i czwar­tych książ­kę dla dzie­ci pt. „W koło Macie­ju”. Zabaw­ne przy­go­dy tytu­ło­we­go boha­te­ra zacie­ka­wi­ły dzie­cię­cą widow­nię, któ­ra zasy­pa­ła panią Kata­rzy­nę sze­re­giem nur­tu­ją­cych pytań doty­czą­cych histo­rii powsta­wa­nia książ­ki czy pomy­słu na tytuł. Bar­dzo inte­re­su­ją­ce oka­za­ły się rów­nież dio­ra­my, któ­re były czę­ścią ilu­stra­cji w książ­ce „W koło Macie­ju”, a któ­re mogli­śmy zoba­czyć pod­czas spo­tka­nia z pisar­ką. Pod­czas spo­tka­nia młod­si ucznio­wie uczest­ni­czy­li rów­nież w kre­atyw­nej zaba­wie czy­tel­ni­czej pt „Gar­nek z zupą”, w któ­rej pozna­wa­li ele­men­ty potrzeb­ne do napi­sa­nia książ­ki, nato­miast star­si czy­tel­ni­cy roz­wią­zy­wa­li krzy­żów­kę lite­rac­ką. Pod­czas oby­dwu spo­tkań autor­ka wraz z widow­nią pobu­dza­ła do pra­cy wyobraź­nię. Ucznio­wie swo­imi  wyobra­że­nia­mi na temat przy­kła­do­wych przed­mio­tów zaska­ki­wa­li fan­ta­zją, mówiąc na przy­kład ‚że „butel­ka z wodą” to miecz świetl­ny lub klep­sy­dra, ale tak­że lune­ta, mikro­fon czy lizak. Pamiąt­ką ze spo­tka­nia była pięk­na zakład­ka do książ­ki. Chęt­ni ucznio­wie mogli rów­nież kupić książ­kę pt. „W koło Macie­ju” z auto­gra­fem pisar­ki. Bar­dzo dzię­ku­je­my pani Kata­rzy­nie Kel­ler za przy­ję­cie zapro­sze­nia i pro­fe­sjo­nal­ne popro­wa­dze­nie spo­tkań czy­tel­ni­czo-lite­rac­kich z ucznia­mi Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie


Wstecz