Spotkanie autorskie

20181030_100536W dni­ach 17 i 30 październi­ka 2018 roku bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie miała przy­jem­ność zor­ga­ni­zować niezwykłe spotka­nia autorskie z panią Katarzyną Keller, feli­eton­istką, pub­l­i­cys­tką z zakre­su edukacji, praw dzieci i rodziny oraz pis­arką, która zaprezen­towała uczniom klas pier­wszych, drugich, trze­ci­ch i czwartych książkę dla dzieci pt. „W koło Macieju”. Zabawne przy­gody tytułowego bohat­era zaciekaw­iły dziecięcą wid­own­ię, która zasy­pała panią Katarzynę szeregiem nur­tu­ją­cych pytań doty­czą­cych his­torii pow­stawa­nia książ­ki czy pomysłu na tytuł. Bard­zo intere­su­jące okaza­ły się również dio­ramy, które były częś­cią ilus­tracji w książce „W koło Macieju”, a które mogliśmy zobaczyć pod­czas spotka­nia z pis­arką. Pod­czas spotka­nia młod­si uczniowie uczest­niczyli również w kreaty­wnej zabaw­ie czytel­niczej pt „Gar­nek z zupą”, w której poz­nawali ele­men­ty potrzeb­ne do napisa­nia książ­ki, nato­mi­ast star­si czytel­ni­cy rozwiązy­wali krzyżówkę lit­er­acką. Pod­czas oby­d­wu spotkań autor­ka wraz z wid­own­ią pobudza­ła do pra­cy wyobraźnię. Uczniowie swoi­mi  wyobraże­ni­a­mi na tem­at przykład­owych przed­miotów zaskaki­wali fan­tazją, mówiąc na przykład ‚że „butel­ka z wodą” to miecz świ­etl­ny lub klep­sy­dra, ale także lune­ta, mikro­fon czy lizak. Pamiątką ze spotka­nia była pięk­na zakład­ka do książ­ki. Chęt­ni uczniowie mogli również kupić książkę pt. „W koło Macieju” z auto­grafem pis­ar­ki. Bard­zo dzięku­je­my pani Katarzynie Keller za przyję­cie zaproszenia i pro­fesjon­alne poprowadze­nie spotkań czytel­nic­zo-lit­er­ac­kich z ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie


Wstecz