Spotkanie autorskie

SONY DSCDnia 14 listopa­da uczniowie klas V Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uczest­niczyli w niezwykłym spotka­niu, zor­ga­ni­zowanym przez bib­liotekę szkol­ną  z autorką książ­ki „Tajem­nice gro­du Wejhera”- panią Moniką Kubisi­ak.  Książ­ka jest powieś­cią przy­godową ‚będącą jed­nocześnie prze­wod­nikiem dla dzieci i ich rodz­iców po Wejherowie.
Pis­ar­ka prze­brana w XVII wieczny strój szlachec­ki, w intere­su­ją­cy sposób opowiadała o życiu Jaku­ba Wejhera i his­torii mias­ta Wejherowa.Uczniowie odpowiadali na przy­go­towane pyta­nia, posłuchali cieka­wostek na tem­at Wejherowa, a także pod­jęli się pró­by tłu­maczenia słówek z języ­ka kaszub­skiego na język polski

Wstecz