Spo­tka­nie autorskie

SONY DSCDnia 14 listo­pa­da ucznio­wie klas V Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­zwy­kłym spo­tka­niu, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez biblio­te­kę szkol­ną  z autor­ką książ­ki „Tajem­ni­ce gro­du Wej­he­ra”- panią Moni­ką Kubi­siak.  Książ­ka jest powie­ścią przy­go­do­wą ‚będą­cą jed­no­cze­śnie prze­wod­ni­kiem dla dzie­ci i ich rodzi­ców po Wejherowie.
Pisar­ka prze­bra­na w XVII wiecz­ny strój szla­chec­ki, w inte­re­su­ją­cy spo­sób opo­wia­da­ła o życiu Jaku­ba Wej­he­ra i histo­rii mia­sta Wej­he­ro­wa.Ucznio­wie odpo­wia­da­li na przy­go­to­wa­ne pyta­nia, posłu­cha­li cie­ka­wo­stek na temat Wej­he­ro­wa, a tak­że pod­ję­li się pró­by tłu­ma­cze­nia słó­wek z języ­ka kaszub­skie­go na język polski

Wstecz