Spo­tka­nie autorskie

20181128_103230Dnia 28 listo­pa­da w sie­dzi­bie filii Gdań­skiej Biblio­te­ki Woje­wódz­kiej uczen­ni­ce z klas V i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod opie­ką nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pani Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej mia­ły przy­jem­ność uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panią Anną Czer­wiń­ską-Rydel autor­ką ksią­żek dla dzie­ci. Pod­czas cie­ka­wej lek­cji kul­tu­ral­no-lite­rac­kiej pisar­ka opo­wie­dzia­ła dzie­ciom jak powsta­wa­ły jej książ­ki oraz odpo­wia­da­ła rze­czo­wo na pyta­nia słu­cha­czy. Na zakoń­cze­nie dwu­go­dzin­ne­go spo­tka­nia chęt­ne oso­by mogły zaku­pić naj­now­sze książ­ki pisar­ki wraz z auto­gra­fem autor­ki min. „Zdo­być koro­nę” oraz „Pięć skar­bów pod wiel­kim śnie­giem”, opo­wie­ści o Jerzym Kukucz­ce i Wan­dzie Rut­kie­wicz. Uczest­nicz­ki Mara­to­nu Czy­tel­ni­cze­go, pro­wa­dzo­ne­go przez nauczy­cie­li języ­ka pol­skie­go, panią Jolan­tę Bań­ko i Wero­ni­kę Pobłoc­ką oraz wspie­ra­ne­go przez Biblio­te­kę Szkol­ną z wiel­kim zado­wo­le­niem opo­wia­da­ły o wra­że­niu jakie wywo­ła­ła na nich postać pani Anny Czer­wiń­skiej- Rydel a tak­że o pięk­nie miej­sca, gdzie odby­ło się spo­tka­nie. Pisar­ka udzie­li­ła pamiąt­ko­we­go wpi­su rów­nież dla czy­tel­ni­ków szkol­nej biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, życząc wszyst­kim miłej lektury.


Wstecz