Spotkanie autorskie

20181128_103230Dnia 28 listopa­da w siedz­i­bie fil­ii Gdańskiej Bib­liote­ki Wojew­ódzkiej uczen­nice z klas V i VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod opieką nauczy­ciela bib­liotekarza, pani Katarzyny Wyskock­iej miały przy­jem­ność uczest­niczyć w spotka­niu autorskim z panią Anną Czer­wińską-Rydel autorką książek dla dzieci. Pod­czas ciekawej lekcji kul­tur­al­no-lit­er­ack­iej pis­ar­ka opowiedzi­ała dzieciom jak pow­stawały jej książ­ki oraz odpowiadała rzec­zowo na pyta­nia słuchaczy. Na zakończe­nie dwu­godzin­nego spotka­nia chętne oso­by mogły zakupić najnowsze książ­ki pis­ar­ki wraz z auto­grafem autor­ki min. „Zdobyć koronę” oraz „Pięć skar­bów pod wielkim śniegiem”, opowieś­ci o Jerzym Kukuczce i Wandzie Rutkiewicz. Uczest­nicz­ki Mara­tonu Czytel­niczego, prowad­zonego przez nauczy­cieli języ­ka pol­skiego, panią Jolan­tę Bańko i Weronikę Pobłocką oraz wspier­anego przez Bib­liotekę Szkol­ną z wielkim zad­owole­niem opowiadały o wraże­niu jakie wywołała na nich postać pani Anny Czer­wińskiej- Rydel a także o pięknie miejs­ca, gdzie odbyło się spotkanie. Pis­ar­ka udzieliła pamiątkowego wpisu również dla czytel­ników szkol­nej bib­liote­ki Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie, życząc wszys­tkim miłej lektury.


Wstecz