Spotkanie autorskie z Krzysztofem Sapiehą

SONY DSCKrzysztof Sapieha-autor bajek dla dzieci, m.in. książ­ki „ Zebra, kobra i inne zwierza­ki ” cieszącej się sporą pop­u­larnoś­cią, odwiedz­ił w dniu 15 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Spotkanie odbyło  się w auli klas I- III o godzinie 9.00.
Dzieci z zafas­cynowaniem słuchały niety­powego goś­cia. Pis­arz opowiedzi­ał uczniom w jaki sposób tworzy baj­ki oraz co stanowi dla niego inspirację. Mówiąc o bajkach, zwró­cił też uwagę dzieci na ilus­trac­je, których autorką w jego książce jest pani Natasza Sobczak. Pod­kreślił w ten sposób jak ogromne znacze­nie na właś­ci­wy odbiór dzieła ma zobra­zowanie go.Uczniowie siedzieli z zaciekaw­iony­mi mina­mi i ucieszyli się, gdy autor postanow­ił również przeczy­tać im jed­ną ze swoich bajek.Na zakończe­nie spotka­nia pan Krzysztof pod­pisy­wał wszys­tkim chęt­nym swo­je książ­ki i roz­maw­iał z czytelnikami.


Wstecz