Spo­tka­nie autor­skie z Krzysz­to­fem Sapiehą

SONY DSCKrzysz­tof Sapie­ha-autor bajek dla dzie­ci, m.in. książ­ki „ Zebra, kobra i inne zwie­rza­ki ” cie­szą­cej się spo­rą popu­lar­no­ścią, odwie­dził w dniu 15 grud­nia Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Spo­tka­nie odby­ło  się w auli klas I- III o godzi­nie 9.00.
Dzie­ci z zafa­scy­no­wa­niem słu­cha­ły nie­ty­po­we­go gościa. Pisarz opo­wie­dział uczniom w jaki spo­sób two­rzy baj­ki oraz co sta­no­wi dla nie­go inspi­ra­cję. Mówiąc o baj­kach, zwró­cił też uwa­gę dzie­ci na ilu­stra­cje, któ­rych autor­ką w jego książ­ce jest pani Nata­sza Sob­czak. Pod­kre­ślił w ten spo­sób jak ogrom­ne zna­cze­nie na wła­ści­wy odbiór dzie­ła ma zobra­zo­wa­nie go.Uczniowie sie­dzie­li z zacie­ka­wio­ny­mi mina­mi i ucie­szy­li się, gdy autor posta­no­wił rów­nież prze­czy­tać im jed­ną ze swo­ich bajek.Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia pan Krzysz­tof pod­pi­sy­wał wszyst­kim chęt­nym swo­je książ­ki i roz­ma­wiał z czytelnikami.


Wstecz