Spotkanie autorskie

4Uczniowie klas 2 i 3 wraz z wychowaw­ca­mi mieli ogrom­ną przy­jem­ność uczest­niczyć w spotka­niu autorskim z panią dok­tor Elż­bi­etą Zubrzy­cką-założy­cielką Gdańskiego Wydawnict­wa Psy­cho­log­icznego oraz autorką 30 książek dla dzieci i 6 książek dla dorosłych.
Spotkanie zor­ga­ni­zowane przez bib­liotekę szkol­ną w dniu 9 październi­ka było niezwyk­le  radosne i twór­cze. Pani dok­tor opowiedzi­ała his­torię bohat­era jed­nej ze swoich książek. Opowieść o pewnym szczurku, który był bard­zo mądry, miał mnóst­wo pomysłów i bard­zo szy­bko się uczył przy­padła naty­ch­mi­ast do gus­tu wszys­tkim słuchac­zom. Pani dok­tor Elż­bi­eta Zubrzy­c­ka poprowadz­iła również wśród uczniów warsz­taty o przy­jaźni. Uczest­ni­cy opisy­wali jakie cechy powinien mieć prawdzi­wy przy­ja­ciel. Dowiedzieli się jak rozróż­ni­ać dobre przy­jaźnie od złych, kiedy jesteśmy manip­u­lowani i nie czu­je­my się dobrze trak­towani. Otwartość Pani dok­tor, lekkość słowa, olbrzymia empa­tia i wiedza spraw­iły, że wywiąza­ła się pięk­na relac­ja oraz fan­tasty­cz­na dyskus­ja. Nasz Gość odpowiadał na mnóst­wo pytań doty­czą­cych pisa­nia książek, szuka­nia pomysłów, pow­stawa­nia ilus­tracji. Na zakończe­nie każdy chęt­ny czytel­nik mógł  zakupić książkę oraz zdobyć auto­graf pis­ar­ki. Serdecznie dzięku­je­my Pani dok­tor Elż­biecie Zubrzy­ck­iej oraz pani Halin­ie Jarząbek za przyję­cie zaproszenia i ciekawe spotkanie.


Wstecz