Spo­tka­nie autorskie

4Ucznio­wie klas 2 i 3 wraz z wycho­waw­ca­mi mie­li ogrom­ną przy­jem­ność uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panią dok­tor Elż­bie­tą Zubrzyc­ką-zało­ży­ciel­ką Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz autor­ką 30 ksią­żek dla dzie­ci i 6 ksią­żek dla dorosłych.
Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biblio­te­kę szkol­ną w dniu 9 paź­dzier­ni­ka było nie­zwy­kle  rado­sne i twór­cze. Pani dok­tor opo­wie­dzia­ła histo­rię boha­te­ra jed­nej ze swo­ich ksią­żek. Opo­wieść o pew­nym szczur­ku, któ­ry był bar­dzo mądry, miał mnó­stwo pomy­słów i bar­dzo szyb­ko się uczył przy­pa­dła natych­miast do gustu wszyst­kim słu­cha­czom. Pani dok­tor Elż­bie­ta Zubrzyc­ka popro­wa­dzi­ła rów­nież wśród uczniów warsz­ta­ty o przy­jaź­ni. Uczest­ni­cy opi­sy­wa­li jakie cechy powi­nien mieć praw­dzi­wy przy­ja­ciel. Dowie­dzie­li się jak roz­róż­niać dobre przy­jaź­nie od złych, kie­dy jeste­śmy mani­pu­lo­wa­ni i nie czu­je­my się dobrze trak­to­wa­ni. Otwar­tość Pani dok­tor, lek­kość sło­wa, olbrzy­mia empa­tia i wie­dza spra­wi­ły, że wywią­za­ła się pięk­na rela­cja oraz fan­ta­stycz­na dys­ku­sja. Nasz Gość odpo­wia­dał na mnó­stwo pytań doty­czą­cych pisa­nia ksią­żek, szu­ka­nia pomy­słów, powsta­wa­nia ilu­stra­cji. Na zakoń­cze­nie każ­dy chęt­ny czy­tel­nik mógł  zaku­pić książ­kę oraz zdo­być auto­graf pisar­ki. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani dok­tor Elż­bie­cie Zubrzyc­kiej oraz pani Hali­nie Jarzą­bek za przy­ję­cie zapro­sze­nia i cie­ka­we spotkanie.


Wstecz