Spo­koj­na Przy­stań Aktywności

SONY DSCW kwiet­niu tego roku w naszej szko­le powsta­ło SPA, czy­li Spo­koj­na Przy­stań Aktyw­no­ści (gdzie moż­na odpo­cząć na bar­dzo wygod­nych pufach, sko­rzy­stać ze sto­li­ka do gier bądź pory­so­wać kre­dą na prze­zna­czo­nej do tego czę­ści ścia­nie), oraz stwo­rzo­no małe stre­fy wypo­czyn­ku na wybra­nych kory­ta­rzach szkolnych.
Nasi ucznio­wie chęt­nie korzy­sta­ją z tych miejsc, któ­re zosta­ły stwo­rzo­ne po to, aby ich pobyt w szko­le był jak naj­przy­jem­niej­szy, a czas prze­rwy był cza­sem auten­tycz­ne­go odpo­czyn­ku, pozwa­la­ją­ce­go uczniom opty­mal­nie pra­co­wać w cza­sie lek­cji. Reor­ga­ni­za­cja prze­strze­ni szkol­nej ma się przy­czy­nić do popra­wy funk­cjo­no­wa­nia uczniów w zakre­sie umie­jęt­no­ści orga­ni­zo­wa­nia cza­su wol­ne­go, roz­wi­jać ich zain­te­re­so­wa­nia (gry plan­szo­we, ryso­wa­nie, two­rze­nie małych form arty­stycz­nych), two­rzyć prze­strzeń do komu­ni­ka­cji i sprzy­jać roz­wo­jo­wi pozy­tyw­nych inte­rak­cji mię­dzy ucznia­mi. Two­rze­nie stre­fy ciszy ma rów­nież na celu umoż­li­wie­nie uczniom odpo­czyn­ku w cza­sie przerw śród­lek­cyj­nych, zapew­nie­nie im do tego wła­ści­wych warunków.


Wstecz