Spoko­j­na Przys­tań Aktywności

SONY DSCW kwiet­niu tego roku w naszej szkole pow­stało SPA, czyli Spoko­j­na Przys­tań Akty­wnoś­ci (gdzie moż­na odpocząć na bard­zo wygod­nych pufach, sko­rzys­tać ze sto­li­ka do gier bądź porysować kredą na przez­nac­zonej do tego częś­ci ścian­ie), oraz stwor­zono małe stre­fy wypoczynku na wybranych kory­tarzach szkolnych.
Nasi uczniowie chęt­nie korzys­ta­ją z tych miejsc, które zostały stwor­zone po to, aby ich pobyt w szkole był jak najprzy­jem­niejszy, a czas prz­er­wy był cza­sem aut­en­ty­cznego odpoczynku, pozwala­jącego uczniom opty­mal­nie pra­cow­ać w cza­sie lekcji. Reor­ga­ni­za­c­ja przestrzeni szkol­nej ma się przy­czynić do poprawy funkcjonowa­nia uczniów w zakre­sie umiejęt­noś­ci orga­ni­zowa­nia cza­su wol­nego, rozwi­jać ich zain­tere­sowa­nia (gry plan­szowe, rysowanie, tworze­nie małych form artysty­cznych), tworzyć przestrzeń do komu­nikacji i sprzy­jać roz­wo­jowi pozy­ty­wnych inter­akcji między ucz­ni­a­mi. Tworze­nie stre­fy ciszy ma również na celu umożli­wie­nie uczniom odpoczynku w cza­sie prz­erw śródlek­cyjnych, zapewnie­nie im do tego właś­ci­wych warunków.


Wstecz