Śpie­wa­my w języ­ku kaszubskim

121 paź­dzier­ni­ka Sonia Ber­trand, Lena Talaś­ka oraz Wik­to­ria Bacław­ska zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści pod­czas XV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pie­śni im. Jana Trep­czy­ka w Misze­wie. Dziew­czyn­ki śpie­wa­ły pie­śni autor­stwa Jana Trep­czy­ka oraz innych twór­ców kaszub­skich. Zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez jury kon­kur­so­we. Len­ka zdo­by­ła wyróż­nie­nie a Wik­to­ria i Sonia  I miej­sca.  Gra­tu­lu­je­my i  życzy­my dziew­czyn­kom dal­szych sukcesów!