Śpie­wa­my, gra­my, tańczymy…i zdo­by­wa­my nagrody!

107.05. 2022 roku w SP nr 89 w Gdań­sku nasze uczen­ni­ce: Lau­ra Rut­kow­ska, Zuzan­na Klas i Zofia Bań­ko wystą­pi­ły przed sze­ro­ką publicz­no­ścią i wyma­ga­ją­cym jury na XII Woje­wódz­kim Kon­kur­sie „Masz talent”. Wszyst­kie mło­de woka­list­ki zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do woje­wódz­kie­go eta­pu po wcze­śniej­szym zapre­zen­to­wa­niu się w prze­glą­dzie szkol­nym i rejo­no­wym. Każ­da solist­ka zaśpie­wa­ła po jed­nym utwo­rze z reper­tu­aru pio­sen­ki dzie­cię­cej i młodzieżowej.
Dodat­ko­wo – Lau­ra przed­sta­wi­ła się jako wszech­stron­na artyst­ka – zatań­czy­ła i zagra­ła utwór z reper­tu­aru muzy­ki poważ­nej na skrzyp­cach. Liczył się głos — jego bar­wa i emi­sja, arty­stycz­ny wize­ru­nek, umie­jęt­ność impro­wi­za­cji oraz inter­pre­ta­cja wyko­ny­wa­nej pio­sen­ki. Zada­niem jury było odna­le­zie­nie „arty­stycz­nych obja­wień”. Dziew­czy­ny god­nie repre­zen­to­wa­ły naszą szko­łę i poka­za­ły napraw­dę wyso­ki poziom. Dwu­dnio­we ocze­ki­wa­nie na wyni­ki opła­ci­ło się! Byli­śmy nie­sa­mo­wi­cie szczę­śli­wi, że wśród lau­re­atów na dru­gim miej­scu zna­la­zła się Zofia, a wśród wyróż­nio­nych — zarów­no Lau­ra, jak i debiu­tu­ją­ca na wokal­nych kon­kur­sach Zuzan­na. Jeste­śmy dum­ni z suk­ce­su, któ­ry osią­gnę­ły nasze solist­ki! Dziew­czy­ny — gra­tu­lu­je­my i życzy­my Wam dal­szych doświad­czeń na sce­nie, kolej­nych muzycz­nych przy­gód i wygra­nych w przy­szłych kon­kur­sach! Śpie­waj­cie coraz wię­cej i coraz piękniej.

Wstecz