Śpiewamy, gramy, tańczymy…i zdoby­wamy nagrody!

107.05. 2022 roku w SP nr 89 w Gdańsku nasze uczen­nice: Lau­ra Rutkows­ka, Zuzan­na Klas i Zofia Bańko wys­tąpiły przed sze­roką pub­licznoś­cią i wyma­ga­ją­cym jury na XII Wojew­ódzkim Konkur­sie „Masz tal­ent”. Wszys­tkie młode wokalist­ki zostały zak­wal­i­fikowane do wojew­ódzkiego eta­pu po wcześniejszym zaprezen­towa­niu się w przeglądzie szkol­nym i rejonowym. Każ­da solist­ka zaśpiewała po jed­nym utworze z reper­tu­aru piosen­ki dziecięcej i młodzieżowej.
Dodatkowo – Lau­ra przed­staw­iła się jako wszech­stron­na artys­t­ka – zatańczyła i zagrała utwór z reper­tu­aru muzy­ki poważnej na skrzyp­cach. Liczył się głos — jego bar­wa i emis­ja, artysty­czny wiz­erunek, umiejęt­ność improw­iz­a­cji oraz inter­pre­tac­ja wykony­wanej piosen­ki. Zadaniem jury było odnalezie­nie „artysty­cznych objaw­ień”. Dziew­czyny god­nie reprezen­towały naszą szkołę i pokaza­ły naprawdę wyso­ki poziom. Dwud­niowe oczeki­wanie na wyni­ki opłaciło się! Byliśmy niesamowicie szczęśli­wi, że wśród lau­re­atów na drugim miejs­cu znalazła się Zofia, a wśród wyróżnionych — zarówno Lau­ra, jak i debi­u­tu­ją­ca na wokalnych konkur­sach Zuzan­na. Jesteśmy dum­ni z sukce­su, który osiągnęły nasze solist­ki! Dziew­czyny — grat­u­lu­je­my i życzymy Wam dal­szych doświad­czeń na sce­nie, kole­jnych muzy­cznych przygód i wygranych w przyszłych konkur­sach! Śpiewa­j­cie coraz więcej i coraz piękniej.

Wstecz