SOLIDARNI Z UKRAINĄ!!!

Kocha­ni Uczniowie!

Dro­dzy Rodzice!

IMG_20220304_094533Wszy­scy jeste­śmy nie­zmier­nie poru­sze­ni infor­ma­cja­mi napły­wa­ją­cy­mi do nas każ­de­go dnia o krzyw­dzie i cier­pie­niu spo­wo­do­wa­nych wybu­chem woj­ny w Ukra­inie. W obec­nej sytu­acji pokrze­pie­nie nie­sie nam ogrom dobro­ci, otwar­to­ści i soli­dar­nych gestów pły­ną­cych od ludzi zarów­no z kra­ju, jak i ze świata.
Wspól­no­ta naszej szko­ły łączy się w wyra­zach jed­no­ści prze­ciw­ko nie­spra­wie­dli­wo­ści jaka dotknę­ła naszych wschod­nich sąsia­dów. Pra­gnie­my wyra­zić naszą posta­wę poprzez orga­ni­zo­wa­nie zbiór­ki rze­czo­wej na rzecz oby­wa­te­li Ukra­iny, sym­bo­licz­nych wyra­zów w posta­ci gazet­ki szkol­nej, zdo­bie­nia świe­tli­cy, sal lek­cyj­nych czy nosze­nia przez pra­cow­ni­ków szkol­nych wstą­żek i przy­pi­nek z bar­wa­mi naro­do­wy­mi Ukra­iny. Uwa­ża­my, że jed­no­cząc się w czy­nach i gestach jeste­śmy w sta­nie osią­gnąć men­tal­ne zwy­cię­stwo i dodać otu­chy naszym ukra­iń­skim przyjaciołom.


Wstecz