SOLIDARNI Z UKRAINĄ!!!

Kochani Uczniowie!

Drodzy Rodz­ice!

IMG_20220304_094533Wszyscy jesteśmy niezmiernie poruszeni infor­ma­c­ja­mi napły­wa­ją­cy­mi do nas każdego dnia o krzy­wdzie i cier­pi­e­niu spowodowanych wybuchem wojny w Ukrainie. W obec­nej sytu­acji pokrzepi­e­nie niesie nam ogrom dobro­ci, otwartoś­ci i sol­i­darnych gestów płyną­cych od ludzi zarówno z kra­ju, jak i ze świata.
Wspól­no­ta naszej szkoły łączy się w wyrazach jed­noś­ci prze­ci­wko niespraw­iedli­woś­ci jaka dotknęła naszych wschod­nich sąsi­adów. Prag­niemy wyraz­ić naszą postawę poprzez orga­ni­zowanie zbiór­ki rzec­zowej na rzecz oby­wa­teli Ukrainy, sym­bol­icznych wyrazów w postaci gazet­ki szkol­nej, zdo­bi­enia świ­etl­i­cy, sal lek­cyjnych czy noszenia przez pra­cown­ików szkol­nych wstążek i przyp­inek z bar­wa­mi nar­o­dowy­mi Ukrainy. Uważamy, że jed­nocząc się w czy­nach i ges­tach jesteśmy w stanie osiągnąć men­talne zwycięst­wo i dodać otuchy naszym ukraińskim przyjaciołom.


Wstecz