Ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierw­szych 2022/2023

17 paź­dzier­ni­ka odby­ło się ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierw­szych. W tym roku szkol­nym 67 dzie­ci dołą­czy­ło do peł­no­praw­nych uczniów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie. Występ pierw­szo­kla­si­stów mogli podzi­wiać ich naj­bliż­si, któ­rzy nie ukry­wa­li zachwy­tu i poczu­cia dumy. Dyrek­tor szko­ły, bez cie­nia wąt­pli­wo­ści, paso­wał na ucznia każ­de­go z kan­dy­da­tów. Na zakoń­cze­nie dzie­ci otrzy­ma­ły legi­ty­ma­cje szkol­ne oraz słod­ką nie­spo­dzian­kę. Życzy­my, aby ta nie­zwy­kle waż­na uro­czy­stość sta­ła się począt­kiem wspa­nia­łej szkol­nej przygody. 


Wstecz