Ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzinie

SONY DSCDnia 29 wrze­śnia 2017 r. ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci w poczet spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, ślu­bu­jąc na sztan­dar szko­ły. Uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny cha­rak­ter. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ciom towa­rzy­szy­li rodzi­ce, rodzeń­stwo, a tak­że bab­cie i dziadkowie.

Uro­czy­stość tra­dy­cyj­nie roz­po­czę­ła się wpro­wa­dze­niem sztan­da­ru szko­ły i odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go. Dyrek­tor szko­ły, pan Dariusz Romp­ca z rado­ścią przy­wi­tał wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych, a szcze­gól­nie pierw­szo­kla­si­stów. Następ­nie kan­dy­da­ci na uczniów zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne oraz wia­do­mo­ści na temat swo­jej małej i wiel­kiej Ojczy­zny. Odpo­wie­dzi oce­nia­ła komi­sja zło­żo­na z zapro­szo­nych gości. Wszy­scy zda­li egza­min celu­ją­co. Wresz­cie nastą­pi­ła naj­waż­niej­sza chwi­la – ślu­bo­wa­nie na sztan­dar szko­ły oraz paso­wa­nie na ucznia, któ­re­go doko­nał pan dyrek­tor za pomo­cą wiel­kie­go czer­wo­ne­go ołów­ka. Na zakoń­cze­nie dzie­ci otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my paso­wa­nia oraz legi­ty­ma­cje szkol­ne, a przed­sta­wi­cie­le Rady Rodzi­ców wrę­czy­li im słod­ką niespodziankę.

Ślu­bo­wa­nie to jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu każ­de­go ucznia. Z pew­no­ścią przy­po­mi­nać o tym będą pamiąt­ko­we zdję­cia kla­so­we, pre­zen­tu­ją­ce odświęt­nie ubra­nych, dum­nych i uśmiech­nię­tych pierwszoklasistów.

Wstecz