Ślubowanie klas pier­wszych w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie

SONY DSCDnia 29 wrześ­nia 2017 r. uczniowie klas pier­wszych zostali ofic­jal­nie przyję­ci w poczet społecznoś­ci uczniowskiej, ślubu­jąc na sztan­dar szkoły. Uroczys­tość miała bard­zo pod­niosły, a zarazem rados­ny charak­ter. W tym szczegól­nym dniu dzieciom towarzyszyli rodz­ice, rodzeńst­wo, a także bab­cie i dziadkowie.

Uroczys­tość trady­cyjnie rozpoczęła się wprowadze­niem sztan­daru szkoły i odśpiewaniem hym­nu państ­wowego. Dyrek­tor szkoły, pan Dar­iusz Romp­ca z radoś­cią przy­witał wszys­t­kich zgro­mad­zonych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów. Następ­nie kandy­daci na uczniów zaprezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci wokalne oraz wiado­moś­ci na tem­at swo­jej małej i wielkiej Ojczyzny. Odpowiedzi oce­ni­ała komis­ja złożona z zapros­zonych goś­ci. Wszyscy zdali egza­min celu­ją­co. Wresz­cie nastąpiła najważniejsza chwila – ślubowanie na sztan­dar szkoły oraz pasowanie na ucz­nia, którego dokon­ał pan dyrek­tor za pomocą wielkiego czer­wonego ołówka. Na zakończe­nie dzieci otrzy­mały pamiątkowe dyplomy pasowa­nia oraz legi­t­y­mac­je szkolne, a przed­staw­iciele Rady Rodz­iców wręczyli im słod­ką niespodziankę.

Ślubowanie to jed­no z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucz­nia. Z pewnoś­cią przy­pom­i­nać o tym będą pamiątkowe zdję­cia kla­sowe, prezen­tu­jące odświęt­nie ubranych, dum­nych i uśmiech­nię­tych pierwszoklasistów.

Wstecz