Ślu­bo­wa­nie klas pierwszych

2W pią­tek  27.09.2019 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie  mia­ła miej­sce uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Ślu­bo­wa­nie to jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu każ­de­go ucznia, dla­te­go uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny charakter.
Po wpro­wa­dze­niu sztan­da­ru i odśpie­wa­niu Mazur­ka Dąbrow­skie­go, wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych na uro­czy­sto­ści przy­wi­tał dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie Pan Dariusz Romp­ca. Sło­wo do pierw­sza­ków skie­ro­wał rów­nież wójt  Gmi­ny Luzi­no- pan Jaro­sław Wejer i zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców — pani Ange­li­ka Gra­bow­ska. Pierw­szo­kla­si­ści ubra­ni w stro­je galo­we nie­cier­pli­wie ocze­ki­wa­li na naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści – paso­wa­nie na ucznia. Naj­pierw jed­nak musie­li zapre­zen­to­wać pro­gram arty­stycz­ny i zło­żyć uro­czy­stą przy­się­gę na sztan­dar szko­ły. Wresz­cie nastą­pi­ła ta chwi­la – paso­wa­nie na ucznia, któ­re­go doko­nał za pomo­cą wiel­kie­go czer­wo­ne­go ołów­ka pan  dyrek­tor  Dariusz Romp­ca   z dumą przyj­mo­wał je do gro­na uczniów naszej szko­ły. Na zakoń­cze­nie dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my paso­wa­nia , legi­ty­ma­cje szkol­ne oraz nie­spo­dzian­kę w posta­ci roż­ków ze sło­dy­cza­mi. Na pamiąt­kę wyko­na­no wspól­ne zdję­cia kla­so­we. Ten dzień był bar­dzo miły i pełen nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Życzy­my wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom, by każ­dy dzień w naszej szko­le dostar­czał im wspa­nia­łych przy­gód z nauką oraz rado­snych chwil w towa­rzy­stwie kole­gów, kole­ża­nek i pra­cow­ni­ków szkoły.


Wstecz