Ślubowanie klas pierwszych

2W piątek  27.09.2019 w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie  miała miejsce uroczys­tość ślubowa­nia uczniów klas pier­wszych. Ślubowanie to jed­no z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucz­nia, dlat­ego uroczys­tość miała bard­zo pod­niosły, a zarazem rados­ny charakter.
Po wprowadze­niu sztan­daru i odśpiewa­niu Mazur­ka Dąbrowskiego, wszys­t­kich zgro­mad­zonych na uroczys­toś­ci przy­witał dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie Pan Dar­iusz Romp­ca. Słowo do pier­wsza­ków skierował również wójt  Gminy Luzi­no- pan Jarosław Wejer i zastęp­ca prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców — pani Ange­li­ka Grabows­ka. Pier­ws­zok­lasiś­ci ubrani w stro­je galowe niecier­pli­wie oczeki­wali na najważniejszy moment uroczys­toś­ci – pasowanie na ucz­nia. Najpierw jed­nak musieli zaprezen­tować pro­gram artysty­czny i złożyć uroczys­tą przysięgę na sztan­dar szkoły. Wresz­cie nastąpiła ta chwila – pasowanie na ucz­nia, którego dokon­ał za pomocą wielkiego czer­wonego ołówka pan  dyrek­tor  Dar­iusz Romp­ca   z dumą przyj­mował je do grona uczniów naszej szkoły. Na zakończe­nie dzieci otrzy­mały dyplomy pasowa­nia , legi­t­y­mac­je szkolne oraz niespodziankę w postaci rożków ze słody­cza­mi. Na pamiątkę wyko­nano wspólne zdję­cia kla­sowe. Ten dzień był bard­zo miły i pełen nieza­pom­ni­anych wrażeń. Życzymy wszys­tkim pier­ws­zok­la­sis­tom, by każdy dzień w naszej szkole dostar­czał im wspani­ałych przygód z nauką oraz rados­nych chwil w towarzys­t­wie kolegów, koleżanek i pra­cown­ików szkoły.


Wstecz