Słod­ki Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej w OP3A

1Dnia 13.10 z oka­zji DEN przed­szko­la­ki z gru­py OP3A zamie­ni­ły się w kucha­rzy i upie­kły prze­pysz­ne gofry. Dzie­ci zapo­zna­ły się z zasa­da­mi bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z urzą­dzeń elek­trycz­nych, jaki­mi były gofrow­ni­ca oraz mik­ser. Pozna­ły rów­nież prze­pis na gofry oraz wraz z panią omó­wi­li wszyst­kie skład­ni­ki . Mali kucha­rze chęt­nie poma­ga­li w przy­go­to­wa­niu cia­sta oraz bitej śmietany.
Kie­dy wszyst­ko było goto­we przy­stą­pi­li do pie­cze­nia. Słod­ki zapach roz­no­sił się po całym przed­szko­lu. Gofry wyszły zna­ko­mi­te! Było słod­ko, smacz­nie i zdro­wo, a degu­sta­cja gofrów dostar­czy­ła dzie­ciom ogrom­nej radości.


Wstecz